Aktualności


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy, Przemęt

2020-10-21

W terminie od dnia 20 października 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 h ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. Poz.374, z pózn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej od 20 października do odwołania.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-10-21

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2020 - aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

Dołączone pliki:


Kampania "Bezpieczny Senior"

2020-10-19

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, w szczególności osób starszych w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię "Bezpieczny Senior".

Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii przyłączamy się do apelu o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje na temat kampanii i ochrony przed koronawirusem znajdują się na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/start-kampanii-bezpieczny-senior-minister-malag-badzmy-solidarni oraz http://senior.gov.pl/

Dołączone pliki:


Projekt pn."Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im.W.Degi UM w Poznaniu"

2020-10-07

Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.W.Degi UM w Poznaniu rozpoczyna realizację projektu pn.Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Projekt ma na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy. Pomoc otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych. Uczestnictwo w projekcie pozwoli także na powrót do aktywności zawodowej nie tylko chorych ale i ich opiekunów.

Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Kryteria włączenia do projektu: osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkanie w województwie wielkopolskim, od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Do uczestnictwa w projekcie nie jest wymagane oficjalne skierowanie.

Szczegóły na temat zakresu świadczeń w załączniku pn. Plakat informacyjny.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-09-30

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
PAŹDZIERNIK 2020r.

Dołączone pliki:


Posiłki dla dzieci w szkołach

2020-09-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dzieci z terenu gminy Przemęt mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku.
Pomoc w formie posiłku przysługuje :
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
Wsparcie udzielane jest rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz spełniającym kryterium dochodowe. Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Zachęcamy do składania wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni. Tel. 65 615 69 81 lub 661 120 993.


Bezpłatne szkolenia na prawo jazdy kat.C lub spawanie MAG 135

2020-09-17

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt pt. "Zawodowcy". Projekt skierowany jest dla osób niepracujących lub ubogich pracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą w Kaliszu.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1.Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem działania - 4 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny.
2. Szkolenie zawodowe:
- prawo jazdy kat.C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 190 godz.
- spawanie metodą MAG 135 - 145 godz.
3. Pośrednictwo Pracy - 6 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny.
4. Wsparcie towarzyszące w postaci:
- stypendium szkoleniowego,
- zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
- wyżywienia podczas zajęć teoretycznych,
- opłacenia egzaminów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej:
http://szkolenia.asise.pl/szkolenia/30-zawodowcy-woj-wielkopolskie.html
Pytania proszę kierować:
Biuro Projektu: ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz
Siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn
Tel. 577 80 77 87
E-mail: wielkopolska@asise.pl


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-27

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
WRZESIEŃ 2020

Dołączone pliki:


STYPENDIA SZKOLNE

2020-08-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2020 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu 65 615 69 84.

Wniosek o stypendium można pobrać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (www.przemet.ops.org.pl), w zakładce „druki”. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie tut. Ośrodka (Przemęt, ul. Jagiellońska 8) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod nr tel. 65 615 69 84 oraz na sali GCKiB w Przemęcie (ul. Jagiellońska 16) od 24 do 28 sierpnia, gdzie przyjmowane będą wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dobry start.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych

2020-08-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej, niepełnosprawnej. Czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Projekt PFRON pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

2020-08-12

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-11

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
SIERPIEŃ 2020

Dołączone pliki:


NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA 500+ !

2020-08-06

Przypominamy, że WNIOSKI O 500+ SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 ROKU.

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 roku.


Bezplatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2020-07-30

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie. Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.
Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.


APEL O POMOC

2020-07-22

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 21 lipca 2020r. w Nowej Wsi doszło do pożaru budynku mieszkalnego w wyniku, którego rodzina z dwójką małych dzieci, która wynajmowała lokal mieszkalny straciła dach nad głową. W wyniku pożaru uległy zniszczeniu odzież i wyposażenie mieszkania.
Możemy pomóc rodzinie składając ofiary na tacy w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych oraz święcenia pojazdów w Parafii Przemęt.
Ksiądz Proboszcz Edmund Jaworski przekaże zebrane datki rodzinie.


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-07-13

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


RODZINNE POZA URZĘDEM GMINY PRZEMĘT

2020-06-24

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 przyjmowanie wniosków o ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DOBRY START („300+”) będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników i sprawny przebieg procesu wydawania i przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można pobrać i złożyć w wyznaczonych dniach i miejscowościach (HARMONOGRAM W ZAŁĄCZNIKU).

Podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy:
- zakryć usta i nos (z wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala),
- zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zostanie udostępniony) lub mieć założone rękawiczki jednorazowego użytku,
- zachować minimum 2 m odstępu miedzy osobami,
- posiadać swój długopis,
Zaleca się przychodzić bez osób towarzyszących.
Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony – nie będzie możliwości wypełniania wniosków w miejscu ich przyjmowania.

Pracownicy nie będą przyjmować wniosków, które nie będą uzupełnione o podstawowe dane tj. dane wnioskodawcy, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny czy numerów kont bankowych.
W przypadku jeżeli do wniosku wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzające określone fakty (np. kopie świadectw pracy, umów, pit, orzeczeń sądu itp.), należy mieć dany dokument skopiowany (oryginał do wglądu).
Wykaz dokumentów, które są wymagane do wniosku można znaleźć na stronie www.przemet.ops.org.pl
Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i stosowanie się do wytycznych i przestrzegania ustalonych terminów i godzin wizyt.

Wnioski można będzie składać tak samo jak w latach ubiegłych również DROGĄ ELEKTRONICZNĄ od 1 lipca 2020 r. za pomocą: PUE ZUS, bankowości elektronicznej czy empatia.mrpips.gov.pl

Dołączone pliki:


NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW O "500+"

2020-06-24

WNIOSKI O „500+” SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 R. – AKTUALNIE KAŻDY KTO POBIERA ŚWIADCZENIE 500+ MA TO ŚWIADCZENIE PRZYZNANE DO 31.05.2021 R.


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2020-06-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dołączone pliki:


Informacja dot. obsługi klientów

2020-06-19

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 roku klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą przyjmowani po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Warunki obsługi klientów w GOPS reguluje zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski (w załączniku).

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji