Projekt WRPO Nowe Horyzonty


Szkoła dla rodziców

2018-08-27

W ramach projektu partnerskiego pt. „NOWE HORYZONTY” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby chętne do udziału w zajęciach szkoły dla rodziców. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: wyrażanie oczekiwań tak, żeby były respektowane przez dziecko; rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i ich akceptowanie; aktywne i wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia planowane są od września, po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Przewidywany jest cykl 6 spotkań. Dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w zajęciach, a nie będą mogli zapewnić opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć zapewniona będzie pomoc opiekunki. Planowany jest również zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć.
Zajęcia szkoły dla rodziców są bezpłatne i przeznaczone dla osób, o których mowa
w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Nowe Horyzonty” .
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udziału w szkole dla rodziców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie do dnia 10 września, pokój nr 8.


Szkoła dla rodziców

2017-09-18

W ramach projektu pn. ”Nowe Horyzonty” w okresie od 21 września do 9 listopada w Przemęcie ul. Klasztorna 5 odbędą się zajęcia szkoły dla rodziców dla uczestników w/w projektu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca wyniku ogłoszenia w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty”.

2017-06-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie podaje do informacji, że na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” nie wpłynęła żadna oferta.


Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.„Nowe Horyzonty”.

2017-06-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Dołączone pliki:


Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego – harmonogram na maj 2017r.

2017-05-16

Ze względu na pojawiające się zmiany w harmonogramie przyjęć w Punkcie Porad Prawno-Obywatelskich w ramach projektu „Nowe Horyzonty” informujemy, że na stronie
http://pcpr.powiatwolsztyn.pl/index.php/informacje-o-projekcie/
znajduje się aktualny harmonogram Punktu Porad Prawno-Obywatelskich na miesiąc maj 2017r. oraz informacje o wszelkich zmianach w dyżurach specjalistów.


Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego – harmonogram na kwiecień 2017r.

2017-04-12

W miesiącu kwietniu zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Poradnictwa Prawno- Obywatelskiego w ramach projektu „NOWE HORYZONTY”.
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:


Kolejne działania w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

2017-04-12

W ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczęło się wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania oraz szkolenia dla rodziców zastępczych.

Dołączone pliki:


Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego

2017-03-17

Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora rodziny.

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne i mediatora rodzinnego.

2017-03-06

W ramach projektu „Nowe Horyzonty” w okresie od marca 2017 do końca grudnia 2018 roku będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz mediatora rodzinnego. Wsparcie jest skierowane do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzin zastępczych. Warunki korzystania z wsparcia specjalistów są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. ”Nowe Horyzonty".
Porady są udzielane bezpłatnie w Puncie Konsultacyjnym w Przemęcie ul. Klasztorna 5.
Pierwsze spotkania indywidualne z psychologiem odbędą się dnia 10 marca w godzinach 10.00-18.00.
Chęć udziału w spotkaniu z specjalistą należy zgłosić w biurze Lidera Projektu – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, tel. 68/3845611 lub u Partnera Projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, tel. 65/5497166.

Dołączone pliki:


Projekt pn. „NOWE HORYZONTY”

2017-02-13

Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:
POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl
Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl
Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul. Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:
–rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
–dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
–osób niesamodzielnych,
–osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
–otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu pn. „NOWE HORYZONTY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach WRPO na lata 2014-2020
(nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).
Stronami umowy są:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - działający
w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.

Podpisanie umowy o partnerstwie

5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7 października 2016r. - Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „NOWE HORYZONTY”, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).

Dołączona galeria:

Plakat Nowe Horyzonty

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji