Przetargi


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

2013-09-25

Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-08-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn.zm.)zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 1 ofertę (czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-08-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2013-07-05

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2013-07-01

Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-06-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 2 oferty (czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-06-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2010r.,Nr 113,poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 4 oferty (czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-06-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik PDF, 135KB)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF, 210KB)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik DOC, 116KB)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (plik PDF, 113KB)
  5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału (plik DOC, 125KB)
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (plik DOC, 136KB)
  7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz pojazdów i innego sprzetu, którym dysponuje Wykonawca (plik DOC, 108KB)
  8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik DOC, 106KB)
  9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o Ośrodku egzaminacyjnym w którym przeprowadzone zostaną egzaminy oraz wykaz osób posiadających uprawnienia do prowadzenia kursu oraz dane lekarza (plik DOC, 104KB)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-05-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2013-05-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ustalonej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2013r. pod nr 66561-2013, siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego na usługi pn."Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki" (czytaj całość w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-05-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Przemęt"

2010-10-08

Dołączone pliki:


Zmiana do SIWZ

2010-10-01

Dołączone pliki:


Zapytanie

2010-10-01

Dołączone pliki:


Zmiana do SIWZ

2010-09-29

ZMIANA
DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ
DOPOSAŻENIA STOŁÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY PRZEMĘT
W POSTEPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający wprowadza zmianę, dotyczącą terminu realizacji zamówienia na meble określone w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. Okres dostawy dla mebli określonych w SIWZ wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
do pobrania zmiana do SIWZ

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2010-09-28

GOPS-341/2/10
Przemęt, 28.09.2010 r.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
woj. wielkopolskie
tel. 65 549-71-66, fax 65 549-71-66
e-mail: gops@zw.pl
adres internetowy: www.przemet.ops.org.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Przemęt”

Przedmotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia stołówek (przemysłowego sprzętu kuchennego) dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Przemęt, wraz z ich transportem do poszczególnych placówek oświatowych (zgodnie z załączonym wykazem), a także montaż/instalację sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji elektrycznej.
Wykonawca dostarczy na swój koszt przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w wymaganiach technicznych. Oferowany sprzęt musi zawierać wszystkie elementy startowe i być gotowy do pracy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia według załączonego wykazu placówek szkolnych i przedszkolnych – załącznik nr 6. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z PN.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.31.40.00-6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od podpisania umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie: www.przemet.ops.org.pl /dział: przetargi/
SIWZ w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie zamawiającego.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 2 do SIWZ).
2) Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 dp SIWZ).
3) Aktualny odpis z rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności danych zawartych w zaświadczeniu i datą.)
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2010 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2010 r. o godz. 9.30, w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.09.2010 r.
Kierownik GOPS
Barbara Ścigała

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

2006-11-15

Dot. zapytania o cenę na „Dostawę przemysłowego sprzętu kuchennego”

Zamawiający- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, informuje, iż w dniu 15 listopada 2006r. została zawarta umowa dla zadania p.n. „Dostawa przemysłowego sprzętu kuchennego” z Wykonawcą:

System Serwis Sp.z o.o.
Ul.Hetmańska 109
61-513 Poznań

Wykonawca wybrany został w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę p.n. „Dostawa przemysłowego sprzetu kuchennego”.


OGŁOSZENIE SIWZ-341-1/7/06

2006-11-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „dostawę przemysłowego sprzętu kuchennego” wpłynęły 4 oferty cenowe i po dokonaniu oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: System Serwis sp. z o.o. ul. Hetmańska 109, 61-513 Poznań. Wybrany wykonawca spełnia wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferuje najniższą cenę usługi.

Przygotowała: Barbara Ścigała
Tel.065 549-71-66


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji