ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2022-03-23

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) nowa edycja programu – Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1.320,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8 (pokój nr 8) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielnościi włączenia społecznego.

W załączniku wzory do Wytycznych Poprogram 2021 PO PŻ w wersji dwujęzycznej polsko – ukraińskiej: załącznik nr 5, nr 6 i nr 7.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 5 - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. (plik pdf 786KB)
 2. Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w przypadku braku skierowania z OPS (plik pdf 821KB)
 3. Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej (plik pdf 745KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Obywatelom Ukrainy / ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

2022-03-23

WSPARCIE W RAMACH USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w zakresie:

1) przyznania wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych;

2) przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W/w świadczenia będą przyznawane na podstawie oświadczenia co oznacza, że w postępowaniu o przyznanie ww. świadczeń nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy chyba, że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy;

3) przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pracownicy socjalni pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie (pokój nr 8).

ПІДТРИМКА ЗА АКТОМ ВІД 12.03.2022. ЗА ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ Збройний конфлікт у цій УКРАЇНІ

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом”, які прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями,

Центр соціального захисту населення приймає заяви щодо:

1) надання допомоги у сфері сімейних допомог;

2) надання грошових і немайнових виплат на умовах і в порядку дії від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Вищезазначені пільги надаватимуться на підставі декларації, а це означає, що у провадженні щодо надання вищезазначених допомоги, не буде проводитись перевірка матеріально-побутових умов проживання, якщо немає сумнівів щодо правдивості поданої інформації. Соціальна допомога матиме тимчасовий, короткостроковий характер;

3) надання допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату.

Працівники соціальної служби чергують з понеділка по п’ятницю з 8:00 - 15:00 у Центрі соціального захисту у Пшементі за адресою вулиця Ягеллонська 8 (кабінет 8).

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Одноразова грошова допомога громадянам України

2022-03-21

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

- dzieci obywateli wymienionych w punkcie 1-3.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wys. 300,00 zł. na osobę i jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Podstawowe warunki do przyznania świadczenia:

- wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022r.

- wpisanie do rejestru PESEL.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу:
1. громадянин України, який в'їхав на територію Республіки Польща безпосередньо
з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з військовими діями,
3. подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави.
- діти громадян, зазначених у пунктах 1-3.
Надається одноразова грошова допомога у розмірі 300,00 злотих. на одну особу і призначений для життєдіяльності, зокрема на оплату харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та житла.
Основні умови надання пільги:
- в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 року.
- внесення до реєстру PESEL.
Хто подає заявку:
Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або фактичним піклуванням над дитиною.
Громадяни України особисто звертаються за одноразовою виплатою. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною. При подачі заяви неповнолітні не повинні бути присутніми.
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
- ім'я (імена) та прізвище
- дата народження
- національність- стать
- вид документа, що є підставою для перетину кордону
- серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону
- відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща,
- адреса проживання
- контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо є
- номер PESEL.
Де та як подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги:
- у Комунському центрі соціального забезпечення в Перементі, кімната 8 (місце управління гм.
в Перементі), з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00
- листуванням за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в Перементі,
вул. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Інформаційне положення GDPR слід додати до заявки.

Załączniki:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (plik pdf 194KB)
 2. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 433KB)
 3. Załącznik do wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 364KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 604KB)
 5. Одноразова грошова допомога громадянам України (plik pdf 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowa zakładka dotycząca rynku pracy dla obywateli Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia

2022-03-18

Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronieni przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim. Link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- Rynek pracy w Polsce

- Rynek pracy w Unii Europejskiej

- Pomoc w innych obszarach.

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą strona internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy, również w znalezieniu pracy jest http://pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczace rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in.do:

- Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

- Portalu usług elektronicznych urzędów pracy,

- Centralnej Bazy Ofert Pracy i Aplikacji ePraca

- Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla Ukrainy

2022-03-15

Szanowni Mieszkańcy

W obliczu tragicznych wydarzeń jakie mają miejsce na Ukrainie Gmina Przemęt po raz drugi organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Dziękujemy mieszkańcom gminy za dotychczasową ofiarność. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do punktu recepcyjnego w Poznaniu oraz do rodzin z Ukrainy znajdujących się w naszej społeczności. W związku z istniejącymi potrzebami, prosimy o dalsze wsparcie.

Gmina Przemęt uruchomiła punkt zbiórki darów dla Ukrainy, do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać:
- ręczniki papierowe,
- papier toaletowy,
- proszki do prania,
- środki higieny osobistej (tj. szampony, żele pod prysznic, kremy do twarzy i rąk), - mleko UHT w kartonach,
- soki w kartonikach,
- żywność długoterminową (ryż, kasze, makarony, płatki śniadaniowe, mąkę, cukier, herbatę, kawę,ryby w puszce, dania gotowe),
- słodycze dla dzieci,
- obuwie sportowe w dobrym stanie, rozmiary: 31, 35, 36, 40.

Zebrane produkty przekazane będą do miejsc i rodzin, które przyjmują uchodźców z Ukrainy w naszej społeczności.

Punkt i godziny zbiórki:

sala GCKiB w Przemęcie, w dniach od 16.03.2022 r. do 18.03.2022 r. w godz.7:30 - 16:00.

Produkty wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie,po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem (65) 615 69 81.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zachowaj czujność i ostrożność - ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-14

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą między innymi problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy. Ulotkę można pobrać również w języku polskim. 

Załączniki:

 1. Zachowaj czujność i ostrożność (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zielona Linia odpowie na pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

2022-03-10

Zielona Linia - centrum informacyjne służb zatrudnienia, działające pod numerem 19524, będzie udzielać informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców. To platforma zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia w Polsce.

Zielona Linia to:

- informacje o formach wsparcia z urzędu pracy,

- informacje o procedurach zatrudnienia obcokrajowców,

- informacje dla osób powracających z zagranicy,

- oferty pracy i szkoleń,

- pomoc w napisaniu CV,

- tłumaczenie CV na język angielski,

- terminarz wydarzeń w danym regionie,

- czat z konsultantem.

Na stronie Zielonej Linii, potrzebne informacje znajdą zarówno pracodawcy, jak i osoby z zagranicy. Usługa jest dostępna w języku ukraińskim.

Szczegóły na http://zielonalinia.gov.pl

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnodostępne telefony komórkowe pod którymi można otrzymać bezpłatna pomoc psychologiczną, również w języku ukraińskim

2022-03-09

Polskie Centrum Migracyjne - tel. 669 981 038 (pomoc w języku ukraińskim i rosyjskim)

Centrum Psychoterapii HELP - tel. 720 826 806 oraz 790 626 806 (pomc w języku polskim i angielskim)

Centrum Medyczne Damiana - tel. 22 566 22 27 (pomoc w języku ukraińskim)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12 (dyzuruje psycholog biegle posługujacy się językiem ukraińskim oraz rosyjskim)

Przystań Psychologiczna - tel. 533 300 999 (spotkania online lub stacjonarne w Warszawie w jęzku ukraińskim, polskim lub angielskim)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie - tel. 12 421 92 82

Helping Hand - tel. 698 188 305 (dyżury telefoniczne w języku ukraińskim, spotkania online w języku polskim, ukraińskim, angielskim).

Ikonka symbolizująca artykuł

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski

2022-03-09

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowała przystępne i czytelne ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Poski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz  z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały przygotowano w 4 wersjach językowych: ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej i są do pobrania poniżej.

Telefony alarmowe w Polsce:

Policja - 997

Staż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Ogólnoeuropejski numer alarmowy - 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie - http://www.ua.gov.pl

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna PL (plik pdf 425KB)
 2. Ulotka informacyjna EN (plik pdf 430KB)
 3. Ulotka informacyjna RU (plik pdf 502KB)
 4. Ulotka informacyjna UA (plik pdf 530KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2022-02-08

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 235KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2022-02-08

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów",Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc luty 2022r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - luty 2022r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

2022-02-08

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2022-02-08

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów",Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc styczeń 2022r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - styczeń 2022r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

2022-01-14

W dniu 22 grudnia 2021 roku Gmina Przemęt podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Strony powyższego porozumienia podjęły współpracę, której celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” wprowadzonego Uchwałą Nr X/189/19 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty w obszarze: usług, kultury, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i rozrywki, handlu i zdrowia poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej GOPS w Przemęcie w zakładkach: świadczenia, druki, wymagane dokumenty oraz prawo. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu 65 615 69 84 w godzinach pracy Ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2022-01-12

Dodatek osłonowy – informacje ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w domu prywatnym, mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy własnościowym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do31 grudnia 2022r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Terminy składania wniosków
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
W przypadku wniosków złożonych do  31 stycznia 2022 r.  wypłata dodatku nastąpi w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście
Wnioski będą przyjmowane w :
1.  Sali wiejskiej w Buczu w dniu 19 stycznia (środa) w godzinach od 8.00 do 15.15
2.   Sali wiejskiej w Mochach w dniu 21 stycznia (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.15
3.   Gminnym  Centrum  Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul . Jagiellońska 16 (wejście od strony tarasu) w dniach od 24 do 31 stycznia w godzinach od 8.00 do 15.15.
4.   W pozostałe dni w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Numery telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie: 
65 615 69 81, 661 120 993

za pośrednictwem poczty
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

w formie elektronicznej:
za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie: https://przemet.ops.org.pl (w zakładce druki).

Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS NIECZYNNY dnia 7 stycznia 2022 r.

2022-01-04

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 19.2021 (plik pdf 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r. GOPS będzie czynny do godz. 14.00.

2021-12-30
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2021-12-28

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 205KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik docx 20KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-27

DFA.2040.72.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 12KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-27

DFA.2040.70.2021  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 11KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-27

DFA.2040.71.2021  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 11KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS NIECZYNNY W WIGILIĘ

2021-12-10

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. tj. w Wigilię, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 15.2021 (plik pdf 329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie z wyników konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028

2021-12-07

W dniach od 12.11.2021 r. do 19.11.2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028. Szczegółowe informacje w załączniku:

Załączniki:

 1. Sprawozadnie z wyników konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 (plik pdf 301KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTA

2021-11-26

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19  do minimum ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klienta.
Kontakt osobisty zostaje dopuszczony w wyjątkowych sytuacjach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyżurującym pracownikiem danego działu.

Telefony kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 65 615 69 81

DZIAŁ KADR I KSIĘGOWOŚCI 65 615 69 82

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:
POKÓJ 7   Tel. 65 615 69 83
POKÓJ 14A Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ STYPENDIUM  Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH    Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ KARTY DUŻEJ RODZINY    Tel. 65 615 69 84

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ można składać:
- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)
- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Ikonka symbolizująca artykuł

Kilka porad dla seniora

2021-11-22

Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych. Szczegółowe informacje w krótkim poradniku. 

Załączniki:

 1. Kilka porad dla seniora (plik pdf 464KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

2021-11-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marleny Maląg został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Zgodnie z treścią w/w dokumentu, gmina zgłasza zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie zadań w ramach programu. Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach programu to 10 grudnia 2021r. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie samorządów gminnych w dwóch modułach:

1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,

2. wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

Osoby zainteresowane realizacją w/w Programu prosimy o kontakt z GOPS w Przemęcie, Tel. 65 615 69 80, 663 484 510.

Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028

2021-11-04

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniach od 12 listopada do 19 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania uwag i wniosków mieszkańców na temat Strategii z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu:

- elektronicznie na adres e-mail: konsultacjespoleczne@przemet.com wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt”,

-  na wypełnionym formularzy w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt” – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie uwag do urny znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2028 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie konsultacji, tj. po dniu 19 listopada 2021 roku, a także niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag (plik pdf 445KB)
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 (plik pdf 4025KB)
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt (plik pdf 708KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy.

2021-10-28

w ramach projektu pn."Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów",Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2021r. - aktualizacja.

Miesiąc listopad 2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - październik 2021r. aktualizacja. (plik docx 59KB)
 2. Harmonogram Klubu Seniora - listopad 2021r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - SPRZĄTACZKA

2021-10-28
fepr-wlkp-rp

NABÓR NA  ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA
W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

Załączniki:

 1. Nabór na zastępstwo w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy (plik pdf 1038KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - OPIEKUN w Ośrodku Pomocy Społecznej

2021-10-20

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: OPIEKUN w OPS

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko OPIEKUN w OPS (plik pdf 524KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 179KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt

2021-10-13

W dniach 4, 5, 6 i 7 października 2021r. Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wraz z Izabelą Łakomą i Gabrielą Skoracką pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie odwiedzili uczestników Klubów Seniora działających na terenie Gminy Przemęt. Spotkania były okazją do złożenia życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i wręczenia upominków. Wspomniany Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto obchodzone jest corocznie 1 października.

Seniorzy w Gminie Przemęt są coraz bardziej aktywni i twórczy. Wykorzystują nowe możliwości, nowe technologie i chcą się rozwijać. Klub Seniora z czterema oddziałami w Przemęcie, Kaszczorze, Mochach i Buczu jest inicjatywą poświęconą osobom starszym i działa od połowy marca 2019 w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, wspófinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W Klubie prowadzone są cotygodniowo spotkania i warsztaty twórcze, pobudzające uczestników do własnej twórczości. Te spotkania to nie tylko poznawanie warsztatu pracy malarskiego, rysunkowego, fotograficznego czy filcowania. To również a może przede wszystkim ważne miejsce do nawiązywania relacji, rozmów na różne tematy. To miejsce spotkań i bycia ze sobą.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9
Ikonka symbolizująca artykuł

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2021-10-07

      W dniu 1 października 2021 r. dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Obchody odbyły się w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Pan Janusz Frąckowiak - Wójt Gminy  Przemęt, Pani Elżbieta Wita - Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Pani Bożena Ćwiklińska - Skarbnik Gminy Przemęt, Pan Stefan Napierała - Radny Rady Gminy Przemęt, Pani Aneta Seidel - Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy.

     Zgromadzonych gości i Seniorów przywitała Pani Barbara Ścigała - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. W imieniu władz samorządowych Wójt Gminy Przemęt przekazał  wszystkim Seniorom gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją oraz szacunkiem i miłością najbliższych. Nie zabrakło również gratulacji i serdecznych życzeń oraz wielu słów uznania skierowanych do Seniorów od pozostałych gości. Z  zadowoleniem i okazanym podziękowaniem Seniorzy przyjęli niespodziankę - paczki zdrowia, przygotowane dla  wszystkich Seniorów. W każdej  paczce znalazły się między innymi aparat do mierzenia ciśnienia krwi, produkty wzmacniające odporność organizmu, środki ochrony osobistej, aparat do pomiaru poziomu cukru we krwi, kasetka do przechowywania leków, ,,koperta życia” itp. Wręczenia  paczek dokonał Wójt Gminy Przemęt wraz z Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

   Wielu wzruszeń i radości wszystkim obecnym sprawiła przygotowana część artystyczna, która rozpoczęła się występami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Następnie program artystyczny zaprezentowały dzieci z klas młodszych i starszych  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kluczewie. W programie wykonane zostały utwory w wersji instrumentalnej, piosenki, wiersze, układy taneczne i akrobatyczne. Nie zabrakło także programu artystycznego w wykonaniu najmłodszych dzieci z Gminnego Żłobka w Błotnicy, które wystąpiły w filmiku  nagranym  na tę okoliczność. Na zakończenie tej części programu również Seniorzy z DDPS+ zaprezentowali przygotowaną przez siebie piosenkę. Istotnym elementem  uroczystości była także wystawa  dorobku artystycznego prac wykonanych  przez Seniorów podczas codziennych zajęć z arteterapii. Spotkanie dostarczyło wszystkim obecnym wielu pozytywnych wrażeń, którymi seniorzy wraz z gośćmi mogli podzielić się podczas przygotowanego na zakończenie  poczęstunku.

 Całość uroczystości odbyła się dzięki środkom współfinansowanym przez Gminę Przemęt oraz dofinansowaniu w ramach realizowanego programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021.

Dzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób Starszych
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2021-09-28

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - miesiąc październik 2021r. (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja

2021-09-24

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Wszystkie niezbędne i aktualne informacje ( w tym lokalizacje i harmonogramy pracy punktów pomocy) znajdziesz na stronie internetowej powiatwolsztyn.pl, na stronie np.ms.gov.pl lub uzyskasz pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji wizyt. Szczegóły na załączonym plakacie i ulotce.

Załączniki:

 1. Ulotka - Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 1538KB)
 2. Plakat - Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 1175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o odwołaniu konsultacji społecznych

2021-09-16

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w związku z koniecznością wprowadzenia zmian uzupełniających do dokumentu, informuje o odwołaniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028, które miały odbyć się w dniach od 17 września do 24 września 2021 r.

Termin kolejnych konsultacji zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15.09.2021r. (plik pdf 290KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028

2021-09-09

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie §4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniach od 17 września do 24 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania uwag i wniosków mieszkańców na temat Strategii z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu:

- elektronicznie na adres e-mail: konsultacjespoleczne@przemet.com wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt”,

-  na wypełnionym formularzy w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt” – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie uwag do urny znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2028 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie konsultacji, tj. po dniu 24 września 2021 roku, a także niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag (plik pdf 445KB)
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 (plik pdf 3932KB)
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt (plik pdf 694KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja SENIOR+

2021-09-08
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 51.242,64 zł dla Gminy Przemęt. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego - zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 , edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”
Całkowita wartość zadania: 222.251,42 zł., w tym:
- dotacja z budżetu państwa 51.242,64 zł,
- środki własne gminy 29.416,00 zł,
- środki z innych źródeł publicznych przyznanych przez Urząd Marszałkowski 141.592,78 zł.
Celem działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej .

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2021-09-03

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc wrzesień 2021r. 

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - wrzesień 2021r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. obsługi klienta

2021-09-02

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19  do minimum ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klienta.
Kontakt osobisty zostaje dopuszczony w wyjątkowych sytuacjach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyżurującym pracownikiem danego działu.

Telefony kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 65 615 69 81

DZIAŁ KADR I KSIĘGOWOŚCI 65 615 69 82

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

POKÓJ 7   Tel. 65 615 69 83

POKÓJ 14A Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ STYPENDIUM  Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH    Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ KARTY DUŻEJ RODZINY    Tel. 65 615 69 84

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ można składać:

- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)

- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Złożenie wniosku o ZASIŁEK RODZINNY na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 do końca LISTOPADA 2021r. gwarantuje ciągłość prawa do tego świadczenia.

Prawo do zasiłku rodzinnego na wnioski złożone po dniu 30 listopada br. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2021-08-30

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do Programu wynosi:

- 792,00 zł. dla osoby w rodzinie,

- 1.051,50 zł. dla osób samotnie gospodarujacych.

Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu - 65 615 69 81.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2021-08-30

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc sierpień 2021r. - aktualizacja z dnia 27.08.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - sierpień 2021r., aktualizacja z dnia 27.08.2021r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

2021-08-26

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik pdf 434KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

2021-08-26

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik pdf 352KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2021-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2021 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wniosek można złożyć w białej urnie znajdującej się przedsionku budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8 lub osobiście po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu 65 615 69 84.

Wniosek o stypendium można pobrać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (www.przemet.ops.org.pl), w zakładce „druki”. Druki wniosku wyłożone będą również w przedsionku budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8. W razie pytań odnośnie wypełnienia wniosku proszę o kontakt pod nr telefonu 65 615 69 84.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

2021-08-25

Z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR.

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty (w przypadku dorosłej osoby) oraz posiadające mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka) mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. 

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. 

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. 

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Jednocześnie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja Kart Dużej Rodziny pozostałych członków rodziny (np. aby rodzice mogli w aplikacji mObywatel wyświetlać karty dzieci), konieczne jest dodanie informacji na temat wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2021-08-17

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc sierpień 2021r. - aktualizacja z dnia 16.08.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - sierpień 2021r., aktualizacja z dnia 16.08.2021r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DOBRY START 300 dla ucznia

2021-08-13

Między 1 lipca a 30 listopada 2021r. złóż elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Dobry Start:

- przez bankowość elektroniczną

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

- na portalu emp@tia.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie. Zapraszamy.

Termin 25.08.2021r., godz. 9.00-13.00

Miejsce: Mochy ul. Wolsztyńska 8 (dawny Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Wschowa).

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, także numer rachunku bankowego.

Szczegóły na załączonym plakacie.

DOBRY START 300 dla ucznia
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

2021-08-10

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik doc 58KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

2021-08-10

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik doc 51KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SKŁADANIE WNIOSKÓW na nowy okres 2021/2022

2021-07-21

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19, wnioski o ZASIŁEK RODZINNY
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY w SIERPNIU 2021 r.
będą przyjmowane w budynku:

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI w PRZEMĘCIE
UL. JAGIELLOŃSKA 16 (wejście od strony tarasu):

-  w poniedziałki, środy i czwartki.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i sprawny przebieg procesu przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można złożyć wg poniższego harmonogramu:

DATA

GODZINA

MIESZKAŃCY POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

02.08.2021 r.
(poniedziałek)

8.00 – 15.00

GÓRSKO

KASZCZOR

OLEJNICA

OSŁONIN

WIELEŃ

04.08.2021 r.
(środa)

8.00 – 15.00

POPOWO STARE

POŚWIĘTNO

 SOKOŁOWICE

05.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

NOWA WIEŚ

MOCHY

09.08.2021 r.
(poniedziałek)

8.00 – 15.00

PRZEMĘT

11.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

BARCHLIN

BISKUPICE   

  BOREK

12.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

BUCZ

SĄCZKOWO

16.08.2021 r.

(poniedziałek)

8.00 – 15.00

BŁOTNICA   

 RADOMIERZ

18.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

KLUCZEWO

19.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

SOLEC

SOLEC NOWY 

 STARKOWO

23.08.2021 r.

(poniedziałek)

8.00 – 15.00

SIEKOWO

PERKOWO

25.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

SIEKÓWKO

26.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

Mieszkańcy, którzy z przyczyn obiektywnych
nie mogli złożyć wniosku w wyznaczonym terminie

Druki wniosków będą dostępne:      

 • w miejscu przyjmowania wniosków,
 • w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie (na klatce schodowej),
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl
  (zakładka DRUKI).

Wnioski można składać drogą elektroniczną: 

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl,
 • przez bankowość elektroniczną, 
 • portal PUE ZUS

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 615-69-83 lub (65) 615-69-84.                 
                                                                                                             Dyrektor GOPS w Przemęcie           
                                                                                                                   /-/ Barbara Ścigała

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualności

2021-07-15
fepr-wlkp-rp

NABÓR NA  ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA
 W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
na stanowisko pracy sprzątaczka
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na zastepstwo w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy (plik pdf 1137KB)
 2. Kwestionarusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2021-07-09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik docx 12KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 424KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłki dla dzieci w czasie wakacji letnich

2021-06-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość  skorzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie udzielane jest rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz spełniajacym kryterium dochodowe.

Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Zachęcamy do składania wniosków. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, Tel. 65 615 69 81 lub 661 120 993

Ikonka symbolizująca artykuł

ANKIETA "Problemy społeczne w środowisku lokalnym"

2021-06-16

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Przemęt,

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu identyfikację najważniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym.

Państwa opinia, wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na efektywną realizację polityki społecznej w kolejnych latach.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://wanir.edu.pl/ankieta-problemy-spoleczne-w-srodowisku-lokalnym-gmina-przemet/

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do dnia 4 lipca 2021r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Przypomnienie - Wnioski

2021-06-16

Przypominamy, że złożenie wniosku do końca CZERWCA 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze tj. „500+” zostanie wypłacone z wyrównaniem od czerwca 2021 r.
Prawo do świadczenia „500+” na wnioski złożone po dniu 30 czerwca br. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać:
- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)
- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2021-06-15

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc czerwiec 2021r. - aktualizacja z dnia 14.06.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - czerwiec 2021r., aktualizacja z dnia 14.06.2021r. (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. tj. piątek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

2021-05-31
Ikonka symbolizująca artykuł

GrupaWsparcia.pl - NIGDY NIE JESTEŚ SAM

2021-05-21

GrupaWsparcia.pl to darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniami i innymi życiowymi kryzysami. Grupa to nic innego jak przeniesienie spotkań organizowanych w rzeczywistości na innowacyjną platformę online zapewniajacą anonimowość. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. To także praca nad sobą i rozwój osobisty.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo, bez konieczności przedstawiania sie i pokazywania twarzy podzielić się swoimi problemami i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu sie może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowano również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl wystarczy wejść na stronę  www.grupawsparcia.pl  i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy.

2021-05-18

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Miesiąc maj 2021r. - aktualizacja.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - maj 2021r. aktualizacja. (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2021-05-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 420KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia.

2021-04-29

Poradnik został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w ramach projektu pilotażowego Wschodniego Mazowsza "Widzimy nie tylko oczami". Został napisany z myślą o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać, ani gdzie szukać pomocy. Jest to zbiór odpowiedzi na pytania, które mogą być wskazówkami rozpoczynającymi proces pozytywnych zmian.

Załączniki:

 1. "Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia. (plik pdf 849KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2021-03-31
Życzenia AD 2021
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski 500+

2021-03-31

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną
COVID – 19, obowiązującymi od 20 marca br. w całej Polsce rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa i pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiczną,
 informujemy, że wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres 2021/2022 nie będą przyjmowane w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jak podawano wcześniej.

Od 1 kwietnia br. wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres 2021/2022 będzie można składać w wersji tradycyjnej (tj. papierowej):

- pocztą  
- lub wrzucając wniosek do urny znajdującej się na klatce schodowej
w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie.

 

Również wszelkie inne wnioski należy składać w sposób wskazany wyżej lub drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia
  na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną, 
 • portal PUE ZUS

Druki wniosków znajdują się przy klatce schodowej przy wejściu
do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie, można je też wydrukować
np. ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.przemet.ops.org.pl (zakładka DRUKI)

Ikonka symbolizująca artykuł

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2021r.

2021-03-26

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 25.03.2021r. związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecił czasowe zawieszenie działalności w terminie od 29.03.21r. do 9.04.21r. na obszarze całego województwa wielkopolskiego w placówkach wsparcia dziennego.
Jednocześnie z dniem 29.03.21r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.21r., znak PS-II.940.36.2020.7 w sprawie czasowego zawieszenia na terenie województwa działalności dziennych domów i klubów seniora prowadzonej w firmie stacjonarnej.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 25.03.2021r. odwołująca polecenie z 14.01.2021r. (plik pdf 547KB)
 2. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 25.03.2021r. dot. zawieszenia placówek wsparcia dziennego (plik pdf 531KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+

2021-03-19

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że:

od 1 do 9 kwietnia wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można pobrać przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie oraz ze strony internetowej GOPS www.przemet.ops.org.pl Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny znajdującej się w holu budynku lub wysłać pocztą na adres Ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

2021-03-11

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu mogą wziąść udział w rekrutacji do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Projekt skierowany jest także do osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowanych do podjęcia pracy, które dotychczas nie funkcjonowały na rynku pracy. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane, jak również nie istnieje górna granica wieku.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

 • zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
 • psychospołecznych - przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
 • medycznym - przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów zwiazanych z udziałem w projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwościa wydłużenia do roku. Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Panią Patrycją Królak z Oddziału Wielkopolskiego PFRON: Tel. 505 449 767; e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna - Program kompleksowej rehabilitacji. (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+OD 1 KWIETNIA BR. W SALI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W PRZEMĘCIE (WEJŚCIE Z TYŁU BUDYNKU OD STRONY TARASU)

2021-03-05

Od 1 kwietnia br. będzie można składać w wersji papierowej wnioski o ustalenia prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 wnioski będą wydawane i przyjmowane w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 16 w godzinach od 08.00 do 15.00.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ich nabór trwa od lutego br.:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Ikonka symbolizująca artykuł

Szukasz pomocy? Zadzwoń!

2021-02-24

W załączniku przedstawiamy numery telefonów linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc.

W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112.

Załączniki:

 1. Szukasz pomocy? Zadzwoń! (plik pdf 472KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - OPIEKUN w Ośrodku Pomocy Społecznej

2021-02-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób na stanowisko: OPIEKUN             w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko OPIEKUN w OPS (plik pdf 522KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

2021-02-10

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach usług oferowane jest wsparcie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączonej ulotce.

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 487KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Porady prawne.

2021-02-10

Informujemy o możliwości skorzystania przez mieszkańców z telefonicznej porady prawnej na podane niżej numery telefonów radcy prawnego Barbary Dąbkowskiej oraz radcy prawnego Agnieszki Lichnowskiej - Kaczmarek.

Numery telefonu, e-mail:

Radca prawny - Barbara Dąbkowska

Tel. 693 154 711

E-mail: dabkowska_kancelaria@wp.pl

Radca prawny - Agnieszka Lichnowska - Kaczmarek

Tel. 504 406 438

e-mail: lichnowska-kancelaria@wp.pl

Więcej informacji w zakładce - Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwa Powiatowego w Wolsztynie www.powiatwolsztyn.pl. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2021-02-10

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie.

Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

2021-02-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

 

 

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik pdf 431KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2021-02-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 420KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

2021-02-05

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik pdf 348KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy w Firmie Hermes Sp. z o.o Włoszakowice

2021-01-25
Firma Hermes Sp. z o.o., producent wód i napojów z siedzibą we Włoszakowicach poszukuje pracowników na stanowiska:
- operator wózka widłowego - magazynier,
- pracownik działu utrzymania ruchu (elektryk, elektromechanik, automatyk),
- operator maszyn,
- technolog żywności, kontroler jakości.
Firma jest w stanie zapewnić dojazd po zebraniu pewnej grupy z danej okolicy tj. od 5 osób wzwyż.

Zainteresowani kandydaci/kandydatki proszeni są o przesłanie swoich aplikacji na adres rekrutacja@hermes-amita.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska na które składana jest aplikacja.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie pracy. (plik pdf 1810KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

2021-01-19
Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021r.
Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.:
-za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
-przez bankowość elektroniczną,
-portal PUE ZUS.
- tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Szczegóły w jaki sposób będzie odbywało się przyjmowanie od Państwa wniosków w sprawie 500+ w wersji papierowej zostaną podane w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:
-do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
-od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
-od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:
-w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
-w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
-w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach - Program Czyste Powietrze

2021-01-13
Informujemy, że w dniu 30.12.2020 r. otrzymaliśmy komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Powyższy komunikat znajduje się w załączonym pliku.

Załączniki:

 1. Komunikat (plik pdf 809KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS NIECZYNNY W WIGILIĘ

2020-12-18
Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. tj. w Wigilię, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 22.2020 (plik pdf 317KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2020-12-08
Życzenia Świąteczne A.D. 2020

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

KONKURS DLA SENIORÓW NA ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

2020-11-17
Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku dekoracje. Aby umilić czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, zapraszamy Państwa już dziś do tworzenia pięknych ozdób jakimi są stroiki. Można je wykonać własnoręcznie np. z szyszek, gałązek, filcu, papieru, ale tak naprawdę wyobraźnia nie zna granic i to właśnie Wy możecie zdecydować z czego będzie zrobiony Wasz stroik.
Na Wasze prace czekamy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie do 9 grudnia 2020 r.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o Państwa zdrowie, prosimy aby stroiki i Karty Zgłoszeniowe (Załącznik do Regulaminu) do GCKiB w Przemęcie dostarczały osoby Wam bliskie. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny do 4 grudnia 2020 r. pod numerem 65 619 34 86 w celu uzgodnienia terminu odbioru wykonanych stroików, a my zrobimy to bezpłatnie.
Szczegóły na temat konkursu znajdziecie w załączonym Regulaminie.
Zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. Regulamin (plik pdf 380KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN

2020-11-16
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę na czas określony,
2) Ilość etatów - 2,
3) Wymiar czasu pracy - ½ etatu,
4) Zatrudnienie - styczeń 2021 roku,
5) Praca w terenie - teren Gminy Przemęt.
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. zawodowe,
2) umiejętność skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania podopiecznego,
4) zrównoważenie emocjonalne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) kurs opiekuna osoby starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
2) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,
3) odpowiedzialność, samodzielność, cierpliwość, empatia,
4) odporność na trudne sytuacje i stres,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wg potrzeb podopiecznych:
1) pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, przygotowywanie posiłków, zakupy, palenie w piecu itp.
3) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,

5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000
i 1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do urny w holu budynku Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
w terminie do 20 listopada 2020 roku do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie zastrzega sobie prawo wyboru ofert. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

2020-11-02
fepr-wlkp-rp

W dniu 23 października 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego.
Jednocześnie z dniem 26 października 2020r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020r., znak PS-II.36.2020.7 wydane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. (plik pdf 523KB)
 2. Decyzja odwołująca polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. (plik pdf 552KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

2020-10-30

Osoba starsza dzwoniąc pod numer 22 505 11 11, może poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, ale ze względu na pandemię zostało to uniemożliwione.
Konsultant infolinii przyjmie zgłoszenie - adres i numer telefonu - i przekaże je do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z osobą, która potrzebuje pomocy i ustali z nią wszelkie szczegóły.

Chcesz pomóc seniorowi? - plakat informacyjnySeniorze! Masz 70 lat i więcej i potrzebujesz pomocy? - plakat informacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy, Przemęt

2020-10-21
fepr-wlkp-rp

W terminie od dnia 21 października 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 20.10.2020r. (plik pdf 539KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-10-21
fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2020 - aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - aktualizacja, październik 2020r. (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania "Bezpieczny Senior"

2020-10-19
W trosce o bezpieczeństwo obywateli, w szczególności osób starszych w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię "Bezpieczny Senior".

Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii przyłączamy się do apelu o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje na temat kampanii i ochrony przed koronawirusem znajdują się na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/start-kampanii-bezpieczny-senior-minister-malag-badzmy-solidarni oraz http://senior.gov.pl/

Załączniki:

 1. Pismo przewodnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (plik pdf 360KB)
 2. Koronawirus informacje dla seniorów (plik pdf 2305KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn."Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im.W.Degi UM w Poznaniu"

2020-10-07
Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.W.Degi UM w Poznaniu rozpoczyna realizację projektu pn.Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Projekt ma na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy. Pomoc otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych. Uczestnictwo w projekcie pozwoli także na powrót do aktywności zawodowej nie tylko chorych ale i ich opiekunów.

Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Kryteria włączenia do projektu: osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkanie w województwie wielkopolskim, od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Do uczestnictwa w projekcie nie jest wymagane oficjalne skierowanie.

Szczegóły na temat zakresu świadczeń w załączniku pn. Plakat informacyjny.

Załączniki:

 1. Plakat informacyjny (plik pdf 9490KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-09-30
fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
PADZIERNIK 2020r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne szkolenia na prawo jazdy kat.C lub spawanie MAG 135

2020-09-17
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt pt. "Zawodowcy". Projekt skierowany jest dla osób niepracujących lub ubogich pracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą w Kaliszu.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1.Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem działania - 4 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny.
2. Szkolenie zawodowe:
- prawo jazdy kat.C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 190 godz.
- spawanie metodą MAG 135 - 145 godz.
3. Pośrednictwo Pracy - 6 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny.
4. Wsparcie towarzyszące w postaci:
- stypendium szkoleniowego,
- zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
- wyżywienia podczas zajęć teoretycznych,
- opłacenia egzaminów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej:
http://szkolenia.asise.pl/szkolenia/30-zawodowcy-woj-wielkopolskie.html
Pytania proszę kierować:
Biuro Projektu: ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz
Siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn
Tel. 577 80 77 87
E-mail: wielkopolska@asise.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłki dla dzieci w szkołach

2020-09-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu dzieci z terenu gminy Przemęt mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku.
Pomoc w formie posiłku przysługuje :
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
Wsparcie udzielane jest rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz spełniającym kryterium dochodowe. Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Zachęcamy do składania wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni. Tel. 65 615 69 81 lub 661 120 993.
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-27
fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
WRZESIEŃ 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy, miesiąc wrzesień 2020r. (plik pdf 140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych

2020-08-20
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej, niepełnosprawnej. Czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik docx 5KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2020-08-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2020 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu 65 615 69 84.

Wniosek o stypendium można pobrać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (www.przemet.ops.org.pl), w zakładce druki. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie tut. Ośrodka (Przemęt, ul. Jagiellońska 8) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod nr tel. 65 615 69 84 oraz na sali GCKiB w Przemęcie (ul. Jagiellońska 16) od 24 do 28 sierpnia, gdzie przyjmowane będą wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dobry start.
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt PFRON pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

2020-08-12
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Projekt PFRON pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". (plik docx 6KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-11
fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
SIERPIEŃ 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA 500+ !

2020-08-06
Przypominamy, że WNIOSKI O 500+ SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 ROKU.

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 roku.
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezplatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2020-07-30
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie. Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.
Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.
Ikonka symbolizująca artykuł

APEL O POMOC

2020-07-22
Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 21 lipca 2020r. w Nowej Wsi doszło do pożaru budynku mieszkalnego w wyniku, którego rodzina z dwójką małych dzieci, która wynajmowała lokal mieszkalny straciła dach nad głową. W wyniku pożaru uległy zniszczeniu odzież i wyposażenie mieszkania.
Możemy pomóc rodzinie składając ofiary na tacy w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych oraz święcenia pojazdów w Parafii Przemęt.
Ksiądz Proboszcz Edmund Jaworski przekaże zebrane datki rodzinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-07-13
fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW O "500+"

2020-06-24
WNIOSKI O 500+ SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 R. - AKTUALNIE KAŻDY KTO POBIERA ŚWIADCZENIE 500+ MA TO ŚWIADCZENIE PRZYZNANE DO 31.05.2021 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

RODZINNE POZA URZĘDEM GMINY PRZEMĘT

2020-06-24
Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 przyjmowanie wniosków o ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DOBRY START (300+) będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników i sprawny przebieg procesu wydawania i przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można pobrać i złożyć w wyznaczonych dniach i miejscowościach (HARMONOGRAM W ZAŁĄCZNIKU).

Podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy:
- zakryć usta i nos (z wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala),
- zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zostanie udostępniony) lub mieć założone rękawiczki jednorazowego użytku,
- zachować minimum 2 m odstępu miedzy osobami,
- posiadać swój długopis,
Zaleca się przychodzić bez osób towarzyszących.
Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony - nie będzie możliwości wypełniania wniosków w miejscu ich przyjmowania.

Pracownicy nie będą przyjmować wniosków, które nie będą uzupełnione o podstawowe dane tj. dane wnioskodawcy, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny czy numerów kont bankowych.
W przypadku jeżeli do wniosku wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzające określone fakty (np. kopie świadectw pracy, umów, pit, orzeczeń sądu itp.), należy mieć dany dokument skopiowany (oryginał do wglądu).
Wykaz dokumentów, które są wymagane do wniosku można znaleźć na stronie www.przemet.ops.org.pl
Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i stosowanie się do wytycznych i przestrzegania ustalonych terminów i godzin wizyt.

Wnioski można będzie składać tak samo jak w latach ubiegłych również DROGĄ ELEKTRONICZNĄ od 1 lipca 2020 r. za pomocą: PUE ZUS, bankowości elektronicznej czy empatia.mrpips.gov.pl

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM odbierania i składania wniosków (plik pdf 162KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2020-06-22
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony) (plik doc 49KB)
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. obsługi klientów

2020-06-19
Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 roku klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą przyjmowani po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Warunki obsługi klientów w GOPS reguluje zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski (w załączniku).

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 18.06.2020r. (plik pdf 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie wznawia bezpośrednią obsługę klientów od 20.05.2020r.

2020-05-20
Warunki otwarcia reguluje Zarządzenie nr 6.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski (treść w załączniku).

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 6.2020 Dyrektora GOPS w Przemęcie z dnia 15 maja 2020 roku (plik pdf 211KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

2020-05-11
fepr-wlkp-rp W terminie od dnia 11 maja do 24 maja 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 maja do dnia 24 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.05.2020r. (plik pdf 371KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2020-05-08
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla osób w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy i osób starszych

2020-05-08
Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną od miesiąca maja 2020 roku uruchomił linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Informacja dla osób starszychInformacja dla osób doświadczających przemocyInformacja dla osób w kryzysie psychicznym
Ikonka symbolizująca artykuł

Telefony zaufania - przydatne infolinie

2020-04-30
Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Załączniki:

 1. Telefony zaufania - przydatne infolinie (plik docx 9KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Twój Parasol - aplikacja mobilna

2020-04-22
Twój Parasol to aplikacja moblina dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Aplikacja Twój parasol działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2020-04-16
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.
Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.
Ikonka symbolizująca artykuł

"Plan awaryjny" dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie pandemii koronawirusa

2020-04-16
Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami z "Niebieskiej Linii", Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet przygotował tzw. "plan awaryjny" - informacje użyteczne w dobie pandemii. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Załączniki:

 1. Osobisty "plan awaryjny". (plik pdf 444KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2020-04-10
Życzenia Wielkanocne A.D. 2020Życzenia świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka koronawirusa i możliwe formy pomocy.

2020-04-10
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy.
Pakiet informacyjny poniżej.

Załączniki:

 1. Informacje o koronawirusie. (plik pdf 443KB)
 2. Aktualne zasady i ograniczenia. (plik pdf 686KB)
 3. Gdzie szukać pomocy. (plik pdf 387KB)
 4. Tarcza antykryzysowa. (plik pdf 474KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2020-03-17
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, od 17 marca do odwołania zawieszona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Od wtorku 17 marca we wszystkich sprawach załatwianych dotychczas w GOPS możliwy jest:

- kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

1. Dział pomocy środowiskowej - 65 615 69 81
2. Dział finansowo-administracyjny - 65 615 69 82
3. Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego - 65 615 69 83, 65 615 69 84,

- kontakt drogą elektroniczną e-mail na adres: gops@zw.pl,

- korzystanie z platformy ePUAP.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego można składać również drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowością elektroniczną).
Ikonka symbolizująca artykuł

Informator dla osób w kryzysie psychicznym i ich bliskich.

2020-03-04
Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pierwszą wersją informatora, w którym są zawarte krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

Załączniki:

 1. Informator dla osób w kryzysie psychicznym i ich bliskich. (plik pdf 575KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2020-02-07
Wójt Gminy Przemęt w związku z art.9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. (plik pdf 288KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu PRO-ZAWÓD 2.0

2020-01-15
PRO-ZAWÓD 2.0 to projekt wspierający aktywność zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do 28 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście do biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, tel/fax: 61 843 26 11. Zgłoszenia wstępne można tez przysłać na adres mailowy: prozawod@senseconsulting.pl. W załącznikach zamieszczone są szczegółowe informacje o projekcie PRO-ZAWOD 2.0 oraz regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem uczestnika projektu.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik docx 347KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 936KB)
 3. Regulamin (plik docx 922KB)
 4. Informacja o projekcie i grupie docelowej. (plik docx 903KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu MOJA STREFA WPŁYWU program aktywizacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy.

2020-01-15
Projekt realizowany jest od 1 września 2019r. do 18 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań. Szczegółowa informacje o projekcie, regulamin rekrutacji wraz z oświadczeniami znajduje się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Informacja o projekcie i grupie docelowej. (plik docx 45KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy. (plik docx 55KB)
 3. Regulamin rekrutacji. (plik docx 68KB)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych. (plik docx 44KB)
 5. Oświadczenie uczestnika projektu. (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Skrócony czas pracy w dn. 24 i 31 grudnia br.

2019-12-20
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 17.2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny:
- dnia 24 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 12.00
- dnia 31 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 13.00
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO - PRACOWNIK SOCJALNY

2019-11-27
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik socjalny - umowa o pracę na zastępstwo.
Informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Oferta pracy - pracownik socjalny (plik pdf 1374KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

2019-10-24
Dzięki uruchomieniu w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W.Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projektu pn. Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim wsparty technologicznie proces rehabilitacji jest dostępny dla dzieci z Wielkopolski.

W ramach projektu uczestnicy będą korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szansę skorzystać ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia,
u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Druk formularza zgłoszeniowego oraz świadomej zgody znajduje się na stronie projektu
www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

Załączniki:

 1. Ulotka promująca projekt. (plik pdf 746KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przypomnienie - Wnioski "300+" składamy tylko do końca listopada 2019 roku.

2019-10-21
Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie dobry start (300+) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci uczące się w szkołach, należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2019 r. Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.
Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom, na dzieci rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
UWAGA
W tym roku o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można ubiegać się również na dziecko, uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej. (plik doc 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Załączniki:

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej. (plik doc 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia wychowawczego "500+", funduszu alimentacyjnego, świadczenia jednorazowego "Dobry start" tj. "300+".

2019-06-24
Zbliża się kolejny okres na który będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2019/2020,
- świadczenia wychowawczego (tj. 500+) na okres świadczeniowy 2019/2021,
- funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
- oraz świadczenia jednorazowego Dobry start (tj. 300+).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń można składać:
- od 1 LIPCA 2019 r. - drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej),
- od 1 SIERPNIA 2019 r. - drogą tradycyjną (papierową).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w formie tradycyjnej odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.
- w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Załączniki:

 1. Plakat 500 (plik pdf 3502KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny do godziny 15:00.

2019-06-14
Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny do godziny 15:00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko.

2019-05-17
Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko.

Czytaj całość artykułu "Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko."

Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopiecznymi tutejszego Ośrodka.

2019-05-06
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopiecznymi tutejszego Ośrodka.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej. (plik doc 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY REFERENT

2019-04-12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY REFERENT

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (plik doc 76KB)
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE (plik docx 14KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIE O ZATRUDNIENIE (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie psychologa.

2019-03-20
Wsparcie psychologa.

Czytaj całość artykułu "Wsparcie psychologa."

Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

2019-03-07
Od 1 marca 2019 r. ruszył program Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba zgłosić o nie wniosek. Druk znajduje się w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.
Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:
-akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
-informację o numerach PESEL dzieci,
-oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
-inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Jeśli dana osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Natomiast, jeśli osoba zainteresowana pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Na jakich zasadach wypłaca się rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięto powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni).

O czym należy powiadomić ZUS, jeśli pobiera się rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów lub prawie do innego świadczenia.


Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna (plik pdf 648KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie Przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

2019-01-15
Wójt Gminy Przemęt w związku z art. 9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
Czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Zaproszenie Przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym (plik pdf 157KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

2019-01-08
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wniosek można także pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
http://www.przemet.ops.org.pl/.

Link do ustawowych zniżek:
https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek


Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. (plik pdf 100KB)
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej. (plik pdf 84KB)
 3. Informacja o osobach które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. (plik pdf 90KB)
 4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lu w szkole wyższej. (plik pdf 86KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2018-12-20
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.

2018-12-07
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2018-11-26
W dniu 23.11.2018r. w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (6 x 45 min).
Tematyka szkolenia:
1.Najczęściej popełniane błędy w funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
2.Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy.
3.Dialog motywujący z osobą doświadczająca przemocy.
Wykonawcą szkolenia było Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska z Myślenic.Prowadzącym szkolenie był Pan Arkadiusz Tyrała-pedagog resocjalizacji, trener, szkoleniowiec i profilaktyk.Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały dydaktyczne.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy

2018-11-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w porozumieniu z 7 szkołami z terenu Gminy Przemęt w okresie od 7 listopada 2018r.do 21 listopada 2018r.zrealizował działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. Adresatami warsztatów profilaktycznych byli uczniowie z klas wytypowanych przez
szkoły.Wykonawcą warsztatów był PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski z Rzeszowa.Ogółem w szkołach zostało przeprowadzonych 19 grupowych warsztatów profilaktycznych 90 minutowych.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przypomnienie - wnioski 300+

2018-11-14
Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie Dobry start (300+) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 przez dzieci uczące się w szkołach należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2018 r.Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.
Świadczenie to przysługuje między innymi rodzicom na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

2018-11-07
Wymagane dokumenty
Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8,64-234 Przemęt, pokój nr 8, Dział Pomocy Środowiskowej, Tel. (65) 615 69 81.

Sposób załatwienia
Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Środowiskowej w GOPS Przemęt otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik socjalny Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego i zawarciu kontraktu socjalnego osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie schronienia oraz skierowanie do placówki.W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni pracownik socjalny udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Placówki tymczasowego schronienia:
1.Schronisko dla osób bezdomnych w Lesznie (dla mężczyzn), ul. Towarowa 10,
64-100 Leszno
2.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla kobiet i mężczyzn), Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna.

W załączeniu pełen rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim.

Załączniki:

 1. Rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim (plik xlsx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZYPOMNIENIE - wnioski 500+ i świadczenia rodzinne

2018-10-16
Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze (500+) od października 2018 r. na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 31.10.2018 r.
W przypadku jeżeli wniosek zostanie złożony po tej dacie prawo do wnioskowanych świadczeń będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy, że aby otrzymać zasiłek rodzinny od listopada 2018 r. na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2018 r.
W przypadku jeżeli wniosek zostanie złożony po tej dacie prawo do wnioskowanych świadczeń będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.
Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o nieodpłatne przekazanie pralki i mebli dla potrzebującej rodziny

2018-09-13
Zwracamy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie dla naszych podopiecznych:
- 2 szafek lub komody
- pralki

Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 65 615 69 81
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. "Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim" dla osób niepełnosprawnych

2018-09-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uprzejmie informuje
o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim.

Projekt: Aktywna integracja w Powiecie Wolsztyńskim
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0055/17
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Realizator: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)
Partner: Stowarzyszenie Razem Łatwiej.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 40 osób z niepełnosprawnością,
z Powiatu Wolsztyńskiego w wieku aktywności zawodowej, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną (trening kompetencji i umiejętności społecznych, WTZ), zdrowotną (rehabilitacja i badania profilaktyczne/specjalistyczne)
i zawodową (IPD, WTZ, szkolenia kompetencji zawodowych, staże) w terminie 01.06.2018r.do 31.05.2019r.

Uczestnicy:
- osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,
- zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją 13 zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020),
- zarejestrowane jako bezrobotne (3 profil), poszukujące pracy lub bierne zawodowo;
- zamieszkujące Powiat Wolsztyński.

Zaplanowane działania:
1.Aktywizacja społeczna (cykliczne warsztaty kompletacji społecznych)
2.Poradnictwo zawodowe - konsultację z doradcą zawodowym w celu diagnozy
3.Warsztaty terapii zajęciowej (dla 20osób niemogących podjąć pracy)
4.Aktywizacja zdrowotna (rehabilitacja ułatwiając powrót na rynek pracy)
5.Badania profilaktyczne/ specjalistyczne
6.Szkolenia kompetencji zawodowych (dla 20 osób -tematyka w zależności od indywidualnych potrzeb)
7.Staże (dla 20 osób - 3 miesięczne staże z płatnym stypendium).

Kontakt:
Stowarzyszenie LORD’S Oddział w Wolsztynie
ul. Dąbrowskiego 1, 64-234 Wolsztyn
Tel. 506 648 726, e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.com
Strona internetowa www. lords.com.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do dnia
10 września br. bezpośrednio do realizatora projektu - Stowarzyszenie LORD’S.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownik socjalny

2018-08-07
Szczegółowe informacje w zakładce nabory na stanowiska
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie "Dobry Start" - informacja.

2018-07-04
Przyznanie świadczenia DOBRY START nie wymaga wydania decyzji,stąd informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku)z adresu noreply@przemet.ops.org.pl
Informację taką podajemy aby zminimalizować ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu
poczty elektronicznej we wniosku będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Pilotażowy program "ABSOLWENT"

2018-06-18
Celem programu "ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.Aktualnie z dniem 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu "Absolwent". Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
-szkoły wyższe -publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
-organizacje pozarządowe
które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.
Beneficjentami Ostatecznymi programu są:
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.
Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na nowy okres 2018/2019

2018-06-18
Zbliża się kolejny okres 2018/2019 na który będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia wychowawczego
(tj. 500+) oraz funduszu alimentacyjnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres 2018/2019 można składać:
- od 1 LIPCA 2018 r. - drogą elektroniczną
- od 1 SIERPNIA 2018 r. - drogą tradycyjną (papierową).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w formie tradycyjnej odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program "Dobry start"

2018-06-11
Rząd ustanowił program Dobry start na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.
Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Aby otrzymać ww. świadczenie należy złożyć wniosek:
- od 1 LIPCA 2018r. drogą elektroniczną, od 1 SIERPNIA 2018r. drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek należy złożyć do 30 LISTOPADA 2018r.
Przyjmowanie i wydawanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
- w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00
- we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Ikonka symbolizująca artykuł

RODO

2018-05-25
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8;
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie jest Pani Patrycja Pabich , tel. 65 615 69 82;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
2) ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
3) ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna,
4) ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
5) ustalenia prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
6) przyznania Karty Dużej Rodziny,
7) ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
8) ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia
4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
9) wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
10) wsparcia rodziny w problemach opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny,
11) ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia;
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
1)upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie;
2)instytucje państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa;
3)podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tytułu przepisów prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1)w formie tradycyjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora;
2)w formie elektronicznej bezterminowo;
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
10.Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-12-18
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Załączniki:

 1. Oferta pracy (plik doc 39KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2017-12-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie jest partnerem projektu NOWE HORYZONTY nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez: POWIAT WOLSZTYŃSKI/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 05.12.2017r. dot. świadczenia usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania. Zapytanie ofertowe udzielane było zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.Nowe Horyzonty.

2017-12-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. Nowe Horyzonty zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (plik docx 42KB)
 2. Załąćznik nr 1 -życiorys (plik docx 29KB)
 3. Załącznik nr 2 - forumlarz ofertowy (plik docx 32KB)
 4. Załąćznik nr 3 - oświadczenie (plik docx 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.

2017-11-30
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-11-27
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Załączniki:

 1. Oferta pracy (plik doc 38KB)
 2. 2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie warsztatowo - superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2017-11-27
W dniu 16 listopada 2017 roku w Przemęcie zostało zorganizowane szkolenie warszatowo-superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.Poświęcone było pracy z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc w rodzinie.Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny-specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zespołu merytorycznego Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty profilaktyczne w szkołach

2017-11-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od 06.11.2017r. do 10.11.2017r.w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy Przemęt zrealizował działania profilaktyczne w szkołach. Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski,Oddział w Rzeszowie. Warsztaty profilaktyczne skierowane były dla uczniów III klasy szkoły podstawowej (13 warsztatów 45 min.) i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (5 warsztatów 45 min.). Osobą prowadzącą warsztaty była Marzena Kowalczyk -psycholog, trener, pofilaktyk, certyfikowany coach ICF, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc,uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych(komunikacji, asertywności,rozwiązywania konfliktów, motywowania, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego). Dla uczniów III klasy szkoły podstawowej został skierowany warsztat pt."Przemoc to niemoc!",który miał na celu integrację grupy klasowej,niwelację wewnętrznych podziałów.Podczas warsztatu uczniowie nabyli takie umiejętności jak:rozpoznawanie i nazywanie emocji,radzenie sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych-emocjami pozytywnymi.Dzięki aktywnym zajęciom uczniowie uświadomili sobie,że najważniejsze jest to,by nauczyć się,że emocje można wyrazić bez złości,szanując przy tym swojego kolegę lub koleżankę. Natomiast dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej został przeprowadzony warsztat pt."Przemoc stosujesz-życie swoje i innych marnujesz". Warsztaty uczyły jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i rozładować zbędne napięcie bez użycia siły.Podczas zajęć uczniowie poruszali takie kwestie jak:prawna odpowiedzialność za akty agresji względem drugiego człowieka,przyczyny i skutki przemocy rówieśniczej,przemocy w rodzinie oraz tej stosowanej wobec osoby dorosłej. Głównym założeniem warsztatu było budowanie pozytywnego obrazu JA,a więc wyrażania uczuć,asertywność,tolerancja/wrażliwość na ludzką krzywdę i odpowiednia reakcja.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

2017-09-12
Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Załącznik (plik pdf 154KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program

2017-07-24
logo


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło aktualne informacje o programie "Rodzina 500+".

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze 500 plus.

Informacje o programie "Rodzina 500+" do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku" (plik pdf 658KB)
 2. Informator "Rodzina 500 plus" (plik pdf 460KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy okres zsiłkowy 2017/2018

2017-07-24
W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne i na fundusz alimentacyjny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór projektów do konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

2017-07-04
Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 846 38 23.

Punkt kontaktowy WRPO 2014+
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 1887KB)
 2. Ulotka (plik pdf 322KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-05-17
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa.

Wymangania:
- wykształcenie średnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne szkolenia zawodowe

2017-05-08
Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 96KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy

2017-04-06
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. oferta pracy (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczny i aktywny senior

2017-03-30
Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Załączniki:

 1. Ulotka - Bezpieczny i aktywny senior (plik pdf 832KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt

2017-03-10
Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacje - "Zaprojektowani na sukces" (plik pdf 417KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjne - FUNDUSZE BEZ BARIER! Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020

2017-02-24
Chcesz podnieść swoje kompetencje i zdobyć doświadczenie zawodowe, ale twoja niepełnosprawność utrudnia ci znalezienie pracy? A może Twoja organizacja chce działać na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych? Przyjdź na spotkanie informacyjne i sprawdź, czy Fundusze Europejskie pomogą Ci zrealizować plany.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie bez barier. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020.


Termin: 08.03.2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11, budynek B.

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie:
-aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji przez osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
-ekonomii społecznej,
-aktywnej integracji,
-podniesienia dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich..
Podczas spotkania omówione zostaną dodatkowo podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na rzecz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Uwaga!
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 06.03.2017 r. do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 06.03.2017 r. do godziny 15:00.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 232KB)
 2. Program spotkania (plik doc 242KB)
 3. Plakat (plik pdf 2035KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-02-13
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa. Termin rozpoczęcia stażu: 01.06.2017 r.

Wymangania:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2017-02-06
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Załączniki:

 1. oferta pracy (plik doc 38KB)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stowarzyszenie centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację liderów lokalnych

2017-01-26
Szukamy liderów!

Chcesz pomagać innym i dzięki temu się rozwijać? Jesteś aktywny w swoim środowisku? Nie jest Ci obojętna sytuacja w Twoim społeczeństwie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i kontakty? Dołącz do nas!

Zapraszamy do udziału w kompleksowym programie wsparcia dla lokalnych liderów działających na rzecz swojego otoczenia. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:

kompleksowe przygotowanie merytoryczne, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach, wizytach studyjnych, coachingu; wsparcie doradców na każdym etapie działania; rozwój umiejętności liderskich (ale także wykorzystanie obecnych doświadczeń; wskazówki, w jaki sposób zdobyć środki na organizację spotkań i innych działań w środowisku lokalnym; wymianę doświadczeń z osobami z całej Polski, które tak jak Ty chcą działać na rzecz społeczności lokalnej
Jeśli:

jesteś osobą aktywną w swoim środowisku (w organizacji pozarządowej, jednostce samorządu terytorialnego, biznesie, grupie nieformalnej; dostrzegasz problemy społeczne i chcesz je skutecznie rozwiązywać; doceniasz współpracę różnych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

- NASZ PROGRAM JEST DLA CIEBIE!

Skontaktuj się z nami i weź udział w programie wsparcia dla lokalnych liderów - zobaczysz, że warto!

Więcej informacji można znaleźć na www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: natalia.szymanowska@pisop.org.pl. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Natalią Szymanowską pod wskazanym mailem oraz nr tel. 65 520 78 86.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usłu opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka.

2017-01-24
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Termin rozpoczęcia pracy 01.02.2017 r.
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Nowa Wieś.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. oferta na świadczenie usług opiekuńczych (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"

2016-12-30
W grudniu 2016r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań skoncentrowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji służb zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przemęt (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy" (plik doc 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2016-12-22
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim,
aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi,
a Nowy Rok 2017 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy,
miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.


Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie


Ikonka symbolizująca artykuł

Praca - osoba do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych

2016-12-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych będących podopiecznymi Ośrodka.
Usługi opiekuńcze świadczone będą w domu podopiecznego.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 484 510 lub (65) 549-71-66.
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

2016-12-14
W dniu 13 grudnia 2016r. w Przemęcie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego Rodzina bez przemocy. Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu Zapobiegaj przemocy adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Przemęt. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach: I kategoria uczniowie szkoły podstawowej,II kategoria uczniowie gimnazjum. Nagrodzone zostały również szkoły.
Nagrody otrzymali:
W kategorii uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce Oliwia Kruk z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kluczewie
II miejsce Oliwier Pauch z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kluczewie
III miejsce Weronika Szczepaniak z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Buczu
W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce Laura Gryca z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Dominik Wolniczak z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
III miejsce (na równi) Julita Michalewicz z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
i Marika Rozynek z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Nagrodzone szkoły:
I miejsce Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluczewie
III miejsce ( na równi): Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
i Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Przemęcie.

Nagrodzone prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do publikacji
w broszurze pn. Przemoc w rodzinie - kto może pomóc zawierającej informacje
o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu, instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawa nagrodzonych prac prezentowana jest w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie plastycznym oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych.


Konkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastyczny
Ikonka symbolizująca artykuł

Spektakle profilaktyczne

2016-12-05
W dniu 02.12.2016r.w ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Zapobiegaj przemocy" w Zespole Szkół w Przemęcie,Buczu,Mochach i Kaszczorze odbyły się spektakle profilaktyczne wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum. Wykonawcą usługi był Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl pn."Wyjść poza schemat" ukazywał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.Uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Ukazywał jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków nawet w sytuacji,gdy niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka,a nie ofiary.Po spektaklu odbyły się prelekcje.Gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,nadużywania alkoholu,narkotyków i umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2016-11-29
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Załączniki:

 1. oferta pracy (plik doc 38KB)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od konfliktu do mediacji

2016-11-16
Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i około rozwodowych, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godzinach 17.00 - 18.00.
Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
- szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
- szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
- zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
- zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
- utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
- obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
- zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
- szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sadowego w mediacjach w każdej chwili - w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

Załączniki:

 1. Czym jest mediacja (plik doc 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-11-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie).
PORADY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE.
Dyżury psychologa:
- 16.11.2016r.
- 23.11.2016r.
- 30.11.2016r.
- 07.12.2016r.
w godz. 16.15 - 17.45.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 668 843 416.
Dyżury pedagoga:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 601 947 072.
Dyżury mediatora:
- 15.11.2016r.
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godz. 17.00 - 18.00.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 507 635 512.
Dyżury pracownika socjalnego:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIADCZENIA RODZINNE - WNIOSKI DO 30 LISTOPADA 2016 R.

2016-11-10
Przypominamy, że aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od listopada 2016 r.
do października 2017 r.) należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada br.
W przypadku złożenia wniosku w grudniu br., styczniu 2017 r. itd. osoba wnioskująca nie otrzyma spłaty zasiłku rodzinnego i dodatków za miesiąc listopad br. - zasiłki rodzinne przysługują wtedy od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

2016-11-10
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom Pomocna Dłoń
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01

Wykaz placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-bezdomnym
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs plastyczny w szkołach pn."Rodzina bez przemocy"

2016-11-07
W okresie od 7 listopada 2016r.do 21 listopada 2016r.w 8 szkołach na terenie Gminy Przemęt będzie przeprowadzony konkurs plastyczny pn."Rodzina bez przemocy". Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach realizacji projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Konkurs na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ilustrujących wyobrażenie i skojarzenie związane z hasłem konkursu "Rodzina bez przemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

2016-11-04
W dniu 28 października 2016r.w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn."Jak pracować aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym". Wykonawcą szkolenia była Firma Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie:
1.Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - aspekty prawne.
2.Cele, zasięg i kontrowersje wokół procedury "Niebieskie Karty" -kwestie budzące wątpliwości, aspekty prawne, prowadzenie dokumentacji, zadania poszczególnych służb.
3."Niebieska Karta" krok po kroku.
4.Warunki i kierunki pracy z osobą starszą niepełnosprawną -doświadczającą przemocy.
5.Skuteczna pomoc, czyli jaka? Czynniki warunkujące efektywność podejmowanych działań. Najczęściej popełniane błędy w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
6.Studium przypadku -praktyczny wymiar pomocy.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Zdjęcie 1
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na spotkanie dla osób starszych pn. "Bezpieczny senior"

2016-10-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie pn."Bezpieczny senior", które odbędzie się w dniu 26 października 2016r. (środa) w:
- Filii Bibliotecznej w Buczu, ul. Kasztanowa 15 o godz.16.00
- Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 o godz. 18.00.

Spotkania poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie pn. "Bezpieczny senior" w Mochach i Kaszczorze

2016-10-21
W dniu 20 października 2016r.w ramach realizacji projektu "Zapobiegaj przemocy" w Flilii Bibliotecznej w Mochach i Kaszczorze odbyły się spotkania pn."Bezpieczny senior". Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk. Podczas spotkań policjant przedstawił metody działania przestępców.Szczególną uwagę poświęcił oszustwom metodami na wnuczka, na domokrążcę, na pracownika socjalnego oraz na policjanta. Omówione zostały także przestępstwa na szkodę osób starszych odnotowane na terenie powiatu wolsztyńskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa osób starszych i samotnych oraz przechowywania dokumentów i środków finansowych. Policjant podkreślił jak ważne dla bezpieczeństwa seniorów jest podniesienie ich świadomości w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkań zaprezentowano również problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie w szczególności zagrożenie przemocą ekonomiczną. Prelekcje na ten temat wygłosiła Pani Alicja Dudarska. Bezpieczny seniorBezpieczny seniorBezpieczny senior
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatkow dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5

2016-10-17
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa podczas dodatkowego dyżuru w dniu 2 listopada 2016r.w godzinach od 16.15 do 17.45. Prosimy o ustaleniu terminu wizyty ze specjalistą pod nr telefonu 668 843 416.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty profilkatyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

2016-10-17
W dniach 12-13 października 2016r.w 8 szkołach na terenie gminy Przemęt odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas zajęć,które prowadził Pan Aleksander Szczepański dzieci dowiedziały się jak ważną rolę pełni prawidłowa komunikacja bez użycia siły,a także poznały sposoby budowania właściwych relacji społecznych. Poprzez ćwiczenia uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można radzić sobie z agresją ze strony otoczenia oraz cyberprzemocą obecną w świecie wirtualnym. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności przeciwdziałania i obrony przed agresją i przemocą doświadczaną w bardziej lub mniej świadomy sposób oraz wskazanie osób do których można zwrócić się o pomoc.Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjne dla osób starszych "Bezpieczny senior"

2016-10-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 października 2016r.(czwartek)w:
- Filii Bibliotecznej w Mochach, ul. Wolsztyńska 6 o godzinie 16.00
- Filii Bibliotecznej w Kaszczorze, ul. Cysterska 9 o godzinie 18.00.

Spotkanie poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych

2016-10-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn."Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 23KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta (plik docx 13KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-09-16
Jeśli masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, nie masz nikogo z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie). Z usług specjalistów mogą korzystać mieszkańcy Gminy Przemęt,w szczególności:
- członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie,
- osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychiczne, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
- bliscy osób doświadczających w/w zdarzeń,
- inne osoby potrzebujące wsparcia.
Porady specjalistów są bezpłatne.

Porady psychologa udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 668 843 416.
Dyżury psychologa będą odbywać się w godz. 16.15 - 17.45 w terminach:
wrzesień: 28.09.2016r.
październik: 05.10.2016r., 12.10.2016r., 19.10.2016r., 26.10.2016r.
listopad: 09.11.2016r., 16.11.2016r., 23.11.2016r., 30.11.2016r.
grudzień: 07.12.2016r.

Porady pedagoga udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 601 947 072.
Dyżury pedagoga będą odbywać się w godz. 17.15 - 18.15 w terminach:
wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

Dyżury pracownika socjalnego będą odbywać się w godz. 17.15 - 18.15 w terminach:
wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

Porady mediatora udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 507 635 512.
Dyżury mediatora będą odbywać się w godz. 17.00 - 18.00 w terminach:
wrzesień: 27.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 11.10.2016r., 18.10.2016r., 25.10.2016r.
listopad: 08.11.2016r., 15.11.2016r., 22.11.2016r.
grudzień: 06.12.2016r., 13.12.2016r.

Porady specjalistów są udzielane są w ramach realizacji projektu pn.Zapobiegaj przemocy współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami

2016-09-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów V-VI klasy szkoły podstawowej oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 22KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta (plik docx 13KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2016-08-30
- wnioski na ŚWIADCZENIA RODZINNE na nowy okres zasiłkowy,
tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2016r. (pokój nr 14A i pokój nr 15)

- wnioski na FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na nowy okres świadczeniowy
tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. są wydawane i przyjmowane od 01.08.2016r. (pokój nr 15),

Wnioski będą wydawane i przyjmowane:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.

Jednocześnie przypominamy, że ŚRODA jest DNIEM WOLNYM od obsługi klienta. Jest to dzień przeznaczony dla pracowników na pracę wewnętrzną, pracę w terenie, szkolenia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. Zapobiegaj przemocy (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - mediator).

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - mediator (plik docx 22KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta mediator (plik docx 12KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy"

2016-08-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach
projektu pn. Zapobiegaj przemocy (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - pedagog).

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - pedagog (plik docx 22KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta pedagog (plik docx 12KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach projektu Zapobiegaj przemocy (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy).

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doswiadczających przemocy (plik docx 22KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta grupa psychoedukacyjna (plik docx 12KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie w ramach projektu pn. Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach projektu Zapobiegaj przemocy (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie (plik docx 15KB)
 2. Załącznik nr 1 - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (plik docx 12KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (plik docx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłki dla dzieci

2016-07-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole.Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe,o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj.w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 549-71-66 lub
w siedzibie Ośrodka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt "Zapobiegaj przemocy"

2016-07-25
Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od września do grudnia 2016r.będzie realizować projekt pn. "Zapobiegaj przemocy" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie",współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.Działania zawarte w projekcie zakładają zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy co zostało ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Projekt "Zapobiegaj przemocy" (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka

2016-06-29
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w domu podopiecznego.

Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Zrównoważenie emocjonalne.
4. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
6. Prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.


W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr 663 484 510 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Bus 500 plus

2016-05-17
W dniu 17 maja 2016r. Gminę Przemęt odwiedzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. W ramach akcji promocyjno,informacyjno,wspierającej pracownicy udzielali porad oraz informacji na temat programu "Rodzina 500 plus". Można było również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku, a także otrzymać specjalne gadżety związane z programem. Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji programu w Gminie Przemęt. Bus 500 plusBus 500 plus
Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

2016-05-09
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie prowadzi nabór kandydatów do projektu "Obudź swój potencjał" finansowanego ze środków UE, skierowanego do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i nie pracują, także dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy:
-kursy zawodowe kwalifikacyjne,
-płatne staże zawodowe,
-kursy językowe,
-kurs komputerowy ECDL,
-kurs na prawo jazdy (finansujemy sam kurs + 3 podejścia do egzaminu),
-trening kompetencji miękkich, umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
-wsparcie psychologiczne i indywidualne wsparcie opiekuna,
-poradnictwo zawodowe,
-nauka aktywnego poszukiwania pracy,
-pośrednictwo pracy,
-warsztaty z kreowania wizerunku (stylista, fryzjer, kosmetyczka), indywidualna metamorfoza, zakupy ze stylistą i środki na zakup odzieży - wszystko po to, aby dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej :)
-zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w dniach szkoleń,
-każdy uczestnik programu zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas realizacji projektu KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie, ul. Pułaskiego 9A.
te. 65 529 41 79,
e-mail: ceipm-leszno@ohp.pl

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko pomoc administracyjno - biurowa

2016-04-15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno - biurowa

Więcej informacji w załączniku oferta pracy.

Załączniki:

 1. oferta pracy (plik pdf 6686KB)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

2016-03-30
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OBUD SWÓJ POTENCJAŁ

Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

Projekt skierowany jest dla młodzieży:
- w wieku od 18 do 24 roku życia
- nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się
- także niepełnosprawnej

Oferujemy:
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- kurs prawa jazdy kat. B
- kursy: przedsiębiorczości, językowe, komputerowe ECDL
- doradztwo zawodowe
- wsparcie psychologiczne
- pośrednictwo pracy
- warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

Gwarantujemy:
- dofinansowanie do kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie
- ubezpieczenie NNW, zdrowotne na czas trwania projektu
- stypendium stażowe

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: MARZEC- GRUDZIEŃ 2016

KONTAKT: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
tel. 68-347-21-84, e-mail: szkolenia.wolsztyn@ohp.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2016-03-22
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+

2016-03-22
Klienci PKO Banku Polskiego będą mogli od 1 kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.

PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się w rządowy program Rodzina 500 plus. Dzięki temu klienci Banku będą mogli od 1. kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.
PKO Bank Polski jest już gotowy do elektronicznej obsługi zgłoszeń o świadczenie Rodzina 500+. Aby wypełnić i przesłać wniosek, wystarczy jedynie posiadanie dowolnego rachunku z oferty Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej. Nie będzie potrzebny podpis kwalifikowany, ani profil Zaufany ePUAP. Wypełniając wniosek będzie można wskazać, czy środki mają być przekazane na rachunek w PKO Banku Polskim, czy w innym, dowolnie wskazanym przez Klienta.
Wypełniony wniosek będzie przekazywany bezpośrednio z systemu bankowego do systemów administracji publicznej, które będą go procesować. Dalsza obsługa wniosku będzie prowadzona przez samorząd, który będzie informował o przyznaniu świadczenia.
Wsparcie, jakie oferuje PKO BP, korzystnie wpłynie na pracę Urzędu. Klienci będą wypełniać wnioski elektronicznie poprzez serwis transakcyjny PKO. Ułatwi to ich obsługę, dane będą automatycznie wprowadzone do systemu, co oznacza brak wniosku papierowego, czyli niższe koszty dla samorządu. Wypełnienie wniosku elektronicznego, możliwe będzie również poza godzinami pracy Urzędu, 24h na dobę, co zmniejszy ilość chętnych otrzymaniem świadczenia bezpośrednio w Instytucji, czyli mniejsze kolejki zainteresowanych beneficjentów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Bank przygotował atrakcyjną propozycję bezpłatnego Konta za Zero Rodzina 500+ dedykowaną specjalnie dla beneficjentów programu 500+. Dodatkowo oferujemy możliwość korzystania z największej sieci własnych bankomatów oraz placówek i agencji Banku.
Wypełnienie wniosku elektronicznego możliwe będzie od 1. kwietnia br.
W najbliższych dniach, szczegóły akcji, zostaną udostępnione w serwisie internetowym Banku, http://www.pkobp.pl/.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca realizacji programu RODZINA 500+

2016-03-04
logo

Informujmy, że od 01 kwietnia 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
Świadczenie przysługiwało będzie na dzieci do 18 roku życia.
Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00 ,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu Rodzina 500+ wydanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. Informator_rodzina (plik pdf 228KB)
 2. Wniosek (plik pdf 161KB)
 3. Informator (plik pdf 1896KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent

2016-02-25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Więcej informacji w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22- 27 luty 2016r. - bezpłatne porady i informacje.

2016-02-18
22- 27 luty 2016r.
od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 - 18.00
sobota godz.: 10.00 - 13.00

Fundacja Dziecko w Centrum
ul. Zeylanda 9/3
60-808 Poznań
Tel. 786 160 100
pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl

W trakcie pełnionych dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

Więcej informacji na: www.pokrzywdzeni.gov.pl
Załącznik
Ikonka symbolizująca artykuł

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

2016-02-04

Załączniki:

 1. Wykaz zbiorów (plik xlsx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

2016-02-02
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. oferta pracy (plik doc 37KB)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko referent - umowa na zastępstwo

2016-01-15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko referent

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. oferta pracy na zastępstwo (plik doc 39KB)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca wprowadzenia od 01.01.2016 r. świadczenia rodzicielskiego

2015-12-30
Od 1 stycznia 2016 r. można nabyć prawo do nowego świadczenia rodzinnego
- tj. świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko,
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, a także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umowa zlecenie, o dzieło), czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego,
a przysługiwało będzie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka - a w przypadku wieloraczków odpowiednio dłużej.
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków) - o ile wniosek zostanie złożony w terminie do 31.03.2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynął.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie od stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2015-12-21
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż ustala dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2015-12-09
Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ustala się dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z dniem 26 grudnia 2015 r.- drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę.

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 319KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

2015-09-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla rodziców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie i rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze.
Warsztaty mają formę cyklu 10 spotkań i będą odbywać się dwa razy w tygodniu, wtorki i piątki począwszy od dnia 6.10.2015. Zajęcia będą przeprowadzane w godzinach od 17.00 do 19.00 w Przemęcie.
Zapisy trwają do dnia 5.10.2015 pod numerem tel. 65 549-71-66. Liczba miejsc ograniczona.

Ikonka symbolizująca artykuł

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WOLSZTYNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIE: OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO ORAZ OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

2015-09-15
Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja o szkoleniach (plik doc 96KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

2015-08-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od 01 WRZEŚNIA 2015 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH(w poniedziałki od 08.00 do 16.00, we wtorki, czwartki i piątki od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami:

-do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
-w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych)za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 15.09.2015 R.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY → ŚWIADCZENIA RODZINNE


JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ŚRODA JEST DNIEM WOLNYM OD OBSŁUGI KLIENTA.


Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę na zastępstwo

2015-08-10
Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do Funduszu Alimentacyjnego

2015-07-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,że OD DNIA 01 SIERPNIA 2015 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października,
- w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
30 listopada.

Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA }
DRUKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WYMAGANE DOKUMENTY


Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń z pomocy społecznej

2015-04-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. świadczeń z pomocy społecznej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Więcej informacji w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2015-01-12
o projekcie: Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan

Informacja na temat możliwości podjęcia 4 - miesięcznego stażu dla Wielkopolan
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja staż (plik doc 145KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KARTA DUŻEJ RODZINY

2015-01-09
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnym zamieszczony jest na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o zmianie godzin pracy Ośrodka 24 i 31 grudnia 2014 r.

2014-12-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny będzie:
- 24 grudnia 2014 r. od 7:00 do 12:00
- 31 grudnia 2014 r. od 7:00 do 14:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o bezpłatnych szkoleniach

2014-10-28
Młodzieżowe Centrum Kariery w Wolsztynie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia:
1. Operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT
2. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
dla osób w wieku od 18-25 roku życia. Więcej informacji na plakacie poniżej.

Załączniki:

 1. Plakat (plik doc 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2014-10-24
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom Matki i Dziecka Betlejemka
ul. Rzemieślnicza 7
62-068 Rostarzewo
tel. 61/444-28-26

4.Dom Pomocna Dłoń
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01
Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2014-09-29
Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu załagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów
i organizacji pozarządowych.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl, w zakładce Działalność/Pokrzywdzenie przestępstwem
oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl
Informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2014-09-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o możliwości przekazania używanych tapczanów, wersalek i kołder. Osoby zainteresowane otrzymaniem
w/w rzeczy proszone są o kontakt pod numerem tel. 65 549-71-66 do dnia
23 września 2014r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2014-08-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
że OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 R. będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

-do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
-w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
31 grudnia.

Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych) za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 15.09.2014 R.

Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY → ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2014-07-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
że OD DNIA 01 SIERPNIA 2014 R. będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

-do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października,
-w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
30 listopada.

Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA => DRUKI => WYMAGANE DOKUMENTY => FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-06-16
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,
z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny umożliwi korzystanie
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka:
- rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
- dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 r. ż.,
- osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr. 14 w godzinach urzędowania Ośrodka:
- w poniedziałki od godziny 7:30- 17:00,
- od wtorku do piątku od godziny 7:30 - 15:00.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać, oryginały
lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty (nie dotyczy to osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie).
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia
lub dokument potwierdzający tożsamość;
3)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Opracowano na podstawie informacji
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
na stronie www.mpips.gov.pl

Załączniki:

 1. wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (plik doc 80KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie - oferta pracy

2014-06-04
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa.
Więcej informacji w zakładce - Nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Fundacja Eco Textil

2014-04-24
Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspierają zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną.
Działają pod hasłem Od Was dla Was, wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.

Od października 2013 roku prowadzą ogólnopolską kampanię
Rower dla niepełnosprawnego.

Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy podarowali 100 tego typu pojazdów.

Działają dwutorowo. W pierwszej kolejności pomoc przekazują osobom, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku Eco Textil pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego.

W drugim przypadku fundacja z własnych środków kupuje rower rehabilitacyjny
i dostarcza go do domu niepełnosprawnego. Co miesiąc zamierzają obdarować
100 osób.

Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych proszone są o kontakt:

Fundacja Eco Textil
Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631867964, Regon 260587570, KRS 0000410831
www.ecotextil.pl fundacja@ecotextil.pl

Wymagane dokumenty to: wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów,
z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Weź udział w Akademii Społecznych Menedżerów i zdobądź certyfikat Menedżera PES!

2014-04-22
Już wkrótce rusza Akademia Społecznych Menedżerów.
Czym jest Akademia? To cztery trzydniowe zjazdy szkoleniowe dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Terminy zjazdów:
- 8-10 maja, trenerka Ewa Gałka,
- 26-28 czerwca, trenerka Ewa Gałka
- 11-13 września, trenerka Dorota Surma,
- 9-11 października, trenerka Justyna Schaefer-Kurkowiak,

Akademia pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą rozwój swojej organizacji.

Na każdym ze zjazdów nowy moduł: zarządzanie, biznesplan, finanse, marketing.
Miejsce: MCT Żerków ul. Jarocińska 35
63-210 Żerków
Podczas szkoleń zapewniamy nocleg i wyżywienie. Udział w Akademii gwarantuje możliwość zdobycia tytułu Menedżera PES!
Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia b.r. (formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku i na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl) mailem na adres: anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub faksem pod numer 65/5207886.
Ilość miejsc ograniczona.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Anną Kaczmarek pod tym samym numerem.
O udziale nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny.
Zdobądź certyfikat Menadżera PES!

Oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej: w tym Stowarzyszeń, Fundacji, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej z subregionu leszczyńskiego - tj. m. Leszna, powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego. W szczególności zapraszamy członków zarządów oraz osoby koordynujące działania w organizacji.
Preferowani są przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej z małym stażem działania, zmotywowani do zmian prowadzących do rozwoju reprezentowanego podmiotu.

Dzwońcie: 65 520 78 86
Piszcie: anna.kaczmarek@pisop.org.pl


Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 383KB)
 2. Informacja (plik doc 464KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2014-04-16
zyczenia
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2014-03-26
W dniu 31 marca 2014 roku w godzinach od 07:00 do 16:00 nastąpi przerwa
w dostawie energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Przemęt
w związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje,
że mogą wystąpić utrudnienia związane z obsługą interesantów m.in.
w uzyskaniu zaświadczeń w wyżej wymienionym terminie.
Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja pochodzi ze strony internetowej
ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno:
http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIUM Jolanty i Leszka Czarneckich

2014-03-17
dla zdolnych maturzystów - VII edycja

Załączniki:

 1. informacja dotycząca stypendium (plik doc 2328KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

2014-01-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od 01.01.2014 roku, istnieje możliwość składania wniosków na dodatek energetyczny, który zgodnie z ustawą
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie która:
1. otrzymuje dodatek mieszkaniowy;
2. przedstawi umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą
z przedsiębiorstwem energetycznym;
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Otrzymanie dodatku energetycznego będzie wymagało złożenia wniosku i kopii umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej, której wnioskodawca jest stroną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2013-12-20
Dnia 24 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Placówki wspierające osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne

2013-10-29
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przemęcie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia przez osoby najbardziej potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne, oferowanej przez poniższe placówki:


1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom Matki i Dziecka Betlejemka
ul. Rzemieślnicza 7
62-068 Rostarzewo
tel. 61/444-28-26

4.Dom Pomocna Dłoń
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs fotograficzny

2013-10-04
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym pn. "Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem "Moje rodzeństwo - Lubię to!".

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia o tematyce promującej hasło "Moje rodzeństwo - Lubie to!", w kontekście pozytywnych relacji między rodzeństwem, przyjaźni, porozumienia i wzajemnej pomocy, jako przykładu i wzoru godnego naśladowania.

Prace powinny ukazywać pozytywne relacje w funkcjonowaniu rodzeństwa w życiu codziennym np.: przy wykonywaniu wspólnych czynności, podczas zabawy, wyjazdów oraz nauki. Powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą.

Na zwycięzców czekają nagrody, które pomogą rozwijać pasję zaklinania życia
w kadr a ich zdjęcia będzie można podziwiać podczas różnych eventów.

Termin składania prac: 18 października 2013 r.

Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy zgłaszać mailem na adres: barbara.wojtaszek@rops.poznan.pl

Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania
na stronie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-wielkopolska-rodzina-w-obiektywie.html

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Ikonka symbolizująca artykuł

Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej

2013-09-03
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy, działając w porozumieniu z Departamentem Pomocy Społecznej), mając na uwadze potrzebę podjęcia systemowych działań na rzecz poprawy jakości usług świadczonych dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainicjowało badania dotyczące współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. W efekcie powstał projekt systemowy współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie", realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Jako wykonawcę badań wyłoniono konsorcjum firm w składzie:
- PSDB Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą w warszawie, ul. Sienna 75 oraz
- WYG International Sp.z o.o. (członek Konsorcjum) z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (umowa realizacji projektu nr: U/ZPC/82/B.2.4/2012)
Głównym celem projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i obszarów problemowych współpracy instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowo - społecznej bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz podniesienie wiedzy pracowników w/w instytucji w tym obszarze. W ramach badania przewidziano szereg działań badawczych - ankiety internetowe i telefoniczne, wywiady pogłębione, studia przypadku, w drugiej zaś części projektu - warsztaty dotyczące współpracy, seminaria regionalne oraz konferencję wieńczącą całość projektu. Produktem badania, oprócz raportu prezentującego wyniki, będzie także publikacja zawierająca dobre praktyki współpracy oraz metodologia prowadzenia monitoringu współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Wyniki badania zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych prac nad doskonaleniem systemu świadczenia usług społecznych.

Realizacja badania rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. i potrwa do końca maja 2014 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

2013-08-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 02 WRZEŚNIA 2013 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
- w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych) za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2013/2014 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 13.09.2013 R.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA -> ŚWIADCZENIA RODZINNE -> DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTYInformacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2013-07-12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 01 SIERPNIA 2013 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października,
- w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
30 listopada.

Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2013/2014 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM -> ŚWIADCZENIA -> DRUKI oraz WYMAGANE DOKUMENTYInformacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny - 28.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego

2013-07-03
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które posiadają zbędny sprzęt rehabilitacyjny o nieodpłatne przekazanie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Sprzęt (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki ubikacje, balkoniki, kule itp.) można przekazać po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 65/549-71-66.
Każdy pozyskany przez Nas sprzęt zostanie nieodpłatnie wypożyczony osobom niepełnosprawnym w ramach ich potrzeb.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na stanowisko: pracownik socjalny

2013-06-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór
na stanowisko pracownika socjalnego.
Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ocena oddziaływania emisji serialu "Głęboka woda"

2013-06-04
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl.

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt."Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

2013-05-09

Załączniki:

 1. wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2013-04-15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2013-03-27
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2013-03-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie. Oficjalna strona PUP w Wolsztynie:www.pupwolsztyn.pl, Tel.(68)384-35-81.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 327KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2013-02-12
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, a także Krajowa Rada Kuratorów.
W dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trackie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdą się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko: Główny księgowy

2013-02-04
Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2013-01-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 324KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT

2013-01-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z okresem zimowym, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Przemęt o zwrócenie szczególnej uwagi
i reagowanie na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne, starsze, niepełnosprawne oraz osoby bezdomne, którym może grozić wychłodzenie
lub zamarznięcie.
Wszelkie informacje prosimy kierować do:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8,
tel. 65/549-71-66
- Posterunku Policji, ul. Jagiellońska 14, tel. 65/549-60-97.

Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy!
Ikonka symbolizująca artykuł

24 grudnia i 31 grudnia 2012 roku

2012-12-20
W dniach 24 grudnia i 31 grudnia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny w następujących godzinach:


w dniu 24 grudnia 2012 r. w godzinach od 7,30 do 12,00;
w dniu 31 grudnia 2012 r. w godzinach od 7,30 do 14,00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2012-12-18
Z okazji zbliżających się radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2013 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-12-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 341KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2012-11-28

W dniu 26.11.2012 r. w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie Współpraca
służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, ksiądz Parafii Rzymskokatolickiej z Przemętu, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół, przedszkoli, służby zdrowia oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Przemęcie.

Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Wojkowska prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Omówione zostały:
1. podstawy prawne funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
2. zasady pracy zespołu i grup roboczych.
3. współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4. zasady funkcjonowania procedury Niebieskie Karty w praktyce, działania i obowiązki poszczególnych instytucji.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-11-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 331KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2012-10-23
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie informuje, że w dniu 5 listopada 2012 r. o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt ( pokój 25) odbędzie się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie " Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zespoły interdyscyplinarne - podstawy prawne funkcjonowania zespołu, zasady pracy zespołu, skład, dokumentacja, ochrona danych osobowych, grupy robocze.
2. Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - praca w formule zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.
3. Praktyczne zasady postępowania w konkretnych przypadkach - analiza kazusów.
4. Omówienie zasad funkcjonowania procedury "Niebieskiej karty" w praktyce, działania i obowiązki poszczególnych instytucji: pracownika socjalnego, przedstawiciela komisji alkoholowej, ochrony zdrowia, oświaty i funkcjonariusza policji.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-10-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 326KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-09-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 337KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zoranizowania i przeprowadzenia kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno-integracyjnym do Karpacza

2012-08-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż na ogłoszenie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno-integracyjnym do Karpacza dla uczestniczek projektu systemowego Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dla osób z ich otoczenia, odpowiedziało w określonym terminie jedenastu Wykonawców, tj.
1) Fides-Travel, Bydgoszcz;
2) Biuro Turystyczne SUDETYEXPRES, Lubawka;
3) Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz, Koźmin Wlkp.;
4) Biuro turystyczne Voyager, Toruń;
5) Genet Research Sp. z o. o. Wrocław;
6) Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic Rzeszów;
7) Magdalena Siśkiewicz New Challenge, Kraków;
8) UpHotel s.c. Jelenia Góra;
9) go2events s.c. Kraków;
10) Biuro Turystyki Atut-Tourist, Poznań;
11) Biuro Podróży Polonia, Wieruszów.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę przedstawioną przez Biuro Turystyki Atut Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10/3 Poznań.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, które były brane pod uwagę to;
- cena - 50%;
- atrakcyjność programu wyjazdu - 50%.

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-08-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2012-07-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2012 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
- w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik socjalny

2012-07-13
Oferta pracy znajduje się w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2012-07-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że
OD DNIA 01 SIERPNIA 2012 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
- w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2012/2013 → zaświadczenia ze szkół lub oświadczenia honorowane będą tylko, te które zostaną wystawione z datą wrześniową.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 w MENU GŁÓWNYM w zakładkach: ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY.


Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-07-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 324KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-06-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 327KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WIZYTA STUDYJNA W PARYŻU

2012-06-08
W dniach od 20 do 25 maja 2012r. odbyła się wizyta studyjna "System pomocy i ochrony dzieci i młodzieży oraz ich rodzin we Francji. Od planu działania, do innowacyjnego rozwiązania". Została zorganizowana przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wizycie tej miałam przyjemność wziąć udział wraz z 34 uczestnikami, z placówek realizujących zadania pomocy społecznej w całym kraju, z dwoma osobami reprezentującymi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Towarzyszyły nam dwie tłumaczki oraz pannie z IRSS, które wizytę zaplanowały i przygotowały.
Paryż przywitał nas deszczowo, co jednak nie miało wpływu na nastroje uczestników. W komplecie i dobrych humorach rozlokowaliśmy się w hotelu, w dzielnicy La Defense. Po Paryżu przemieszczaliśmy się metrem, co pozwalało zaoszczędzić czas, a także umożliwiało podpatrywanie paryskiego życia i jego mieszkańców.
Merytoryczną cześć wizyty rozpoczęliśmy od wykładu, na Uniwersytecie Paris Ouest Nanterre la Defence, który poprowadził Prof. dr hab. Paul Durning - założyciel Katedry Edukacji Rodziny i Interwencji. Przybliżył nam historie budowy systemu pomocy dziecku i rodzinie we Francji, od pierwszej wojny światowej do chwili obecnej. Dalsze wizytowanie koncentrowało się głównie na odwiedzinach placówek działających w obrębie Paryża. Były to instytucje prowadzone w większości przez stowarzyszenia, gdyż system pomocy społecznej we Francji, wiele zadań przekazał właśnie pozarządowym organizacjom, które wyspecjalizowały się w pracach, z różnymi grupami beneficjentów. Mieliśmy przyjemność gościć w Wielofunkcyjnym Ośrodku Jenner działających w ramach dużego, regionalnego Stowarzyszenia Jean Coxtet, w Służbach społecznych na rzecz dzieci Stowarzyszenia Olgi Spitzer, Schronisku dla samotnych matek im. Marie Bequet de Vienne, w Służbach pomocy środowiskowej oraz Ośrodku pieczy zastępczej Stowarzyszenia Jean Coxtet.
Wizyty w tych placówkach były bardzo kształcące i wnosiły niezwykle dużo, gdyż o pracy tamtejszych służb dowiadywaliśmy się z bezpośrednich rozmów i relacji praktyków.
Przyjęto nas także w siedzibie Rady Departamentu Val d`Oise, gdzie mieliśmy możliwość spotkania z radnymi departamentu oraz zapoznania się z planem usług w obszarze prewencji zagrożeń dziecka i rodziny.
Obowiązkowy program wizyty zajmował czas od 7 do około 20, a nawet dłużej w poszczególne dni, dlatego na zwiedzanie Paryża pozostało nam niewiele wieczorno-nocnych godzin. Wykorzystaliśmy je w sposób bardzo intensywny, a widoki zabytków Paryża na długo pozostaną w pamięci. Udało nam się zobaczyć grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Père Lachaise, wstąpić na chwilę do Katedry Notre Dame, zrobić kilka fotografii Wieży Eiffla, przespacerować fragment Pól Elizejskich by stanąć pod Łukiem Triumfalnym. Dużo przyjemności i niezapomnianych wrażeń przyniosły wędrówki urokliwą dzielnicą Montparnase oraz uliczkami Montmarte. Widok ze szczytu Monmarte, gdzie usytuowana jest bazylika Sacre- Coeur, zostawia w pamięci przepiękną panoramę Paryża.
Na zakończenie pragnę tylko dodać, iż byłam i nadal jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i kompetencji Magdy Borowskiej i Marty Sokołowskiej z IRSS w Warszawie, które przygotowały wizytę i zapewniały nam wszechstronna pomoc w trakcie pobytu.

Izabela Kwaczyńska
Widok na La DefensePomnik Fryderyka ChopinaPrzed wejściem na cmentarz Pere LachaiseWykład prof.dr hab. Paula DurningaWspólne zdjęcie na Uniwersytecie Paris Ouest Nanterre la Defensena tle Notre DameStreetworkerzy paryscy.Sekwana Siedziba Rady Departamentu Val d`Oise
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-05-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 339KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-21
Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-05-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 342KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-04-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 339KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2012-04-17
W dniu 16.04.2012 r. w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie pt. Etapy pracy z ofiarami przemocy. W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadziła pani psycholog specjalista społecznej psychologii klinicznej Halina Branicka. Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną, jak i praktyczną. Omówione zostały zagadnienia związane z przemocą i prawidłową komunikacją. Podczas zajęć praktycznych pani psycholog wskazała jak powinny wyglądać prawidłowe relacje zarówno z ofiarą, jak i sprawcą przemocy.
Szkolenie pt.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent rodziny

2012-04-16
Treść oferty pracy do pobrania w zakładce: nabory na stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 23 kwietnia 2012 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2012-04-05
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pełnego optymizmu wiosennego nastroju.
Niech refleksja wypływająca
z przeżywania tego czasu,
przyniesie radość i nadzieję
na dobrą przyszłość.

życzy

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent rodziny

2012-03-29
Treść oferty pracy do pobrania w zakładce nabory na stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 12 kwietnia 2012 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-03-26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Majer właścicielowi Firmy Majer Travel z Kluczewa za dowóz dzieci
i rodziców do sali zabaw Tygrysek w Lesznie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie projektu socjalnego "Razem łatwiej".

2012-03-26
W dniu 23.03.2012r. zakończył się projekt socjalny Razem łatwiej realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Działania adresowane były dla rodzin wychowujących dzieci. Projekt, w którym wzięło udział 8 rodzin był realizowany od stycznia 2012 roku. Ideą projektu było niesienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia rodzinom wychowującym dzieci w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań z psychologiem, 2 spotkania z pedagogiem, zajęcia dla dzieci uczestników w Filii Bibliotecznej w Przemęcie oraz wspólny wyjazd rodziców i dzieci do sali zabaw Tygrysek w Lesznie. Dowóz rodziców i dzieci do Leszna sponsorował Pan Dariusz Majer z Firmy Majer Travel z Kluczewa. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem często przybierały formę grup wsparcia - dyskusji, rozmów, wymiany doświadczeń. Zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne w rozpoznawaniu problemów, radzenia sobie z nimi. Uczestnicy projektu stwierdzili, że takich zajęć powinno być więcej, gdyż łatwiej jest popełniać błędy niż je naprawiać, opisywać czy nazywać. Celem zajęć dla dzieci było: ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwijanie koordynacji ruchowej, rozwijanie zdolności manualnych, promocja biblioteki i czytelnictwa, integracja grupy. Metodami pracy z dziećmi były: zabawy, zajęcia praktyczne, pogadanki. Z przeprowadzonych rozmów oraz ankiet zwrotnych wynika, że zostały osiągnięte zamierzone cele, a projekt spełnił oczekiwania uczestników. Każdy uczestnik na zakończenie projektu otrzymał certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie. Bardzo dziękujemy Pani Joannie Karkowskiej pedagogowi szkolnemu z Zespołu szkół Poznadgimnazjalnych w Przemęcie, która wykonywała prace w projekcie bezpłatnie oraz Pani Agnieszce Matiaszewskiej z Filii Bibliotecznej w Przemęcie, która prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach swojej bieżącej pracy. Dziękujemy za ich społeczne zaangażowanie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-03-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowanie Pani Joannie Karkowskiej pedagogowi szkolnemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie za życzliwość i pomoc okazaną w realizacji projektu socjalnego pn."Razem łatwiej".Dziękujemy za zaangażowanie i przychylność w naszych działaniach.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-03-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 29 lutego 2012

2012-03-07
W dniu 29.02.2012 r. odbyło się piąte posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, które prowadziła przewodnicząca Zespołu Pani Barbara Ścigała.
Na posiedzeniu zostały omówione działania podejmowane w ramach powołanych Grup Roboczych. Członkowie omówili występowanie niepokojących zjawisk na terenie Gminy Przemęt, które w przyszłości mogą wiązać się ze wszczęciem procedury "Niebieska Karta". Ponadto ustalono termin szkolenia - warsztatów dla członków Zespołu i dzielnicowych tut. Posterunku.
Na zakończenie wręczono członkom Zespołu Interdyscyplinarnego Informatory dla pokrzywdzonego, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015.
posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnegoposiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-03-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowanie Pani Jadwidze Kasperskiej Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt i Pani Agnieszce Matiaszewskiej z Filii Bibliotecznej w Przemęcie za życzliwość i pomoc okazaną w realizacji projektu socjalnego pn. "Razem łatwiej". Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i przychylność w naszych działaniach.
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-03-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Państwu
Jędrzychowskim - właścicielom Sklepu Wielobranżowego "Janar" S.C. w Buczu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-02-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania
Pani Bożenie Skrzypek właścicielce firmy Meble "A-Z" w Buczu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2012-02-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowania
Panu Krzysztofowi Słoninie z Ośrodka Wypoczynkowego "Krokus" w Wieleniu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-02-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

2012-02-27
Informujemy, że dnia 29 lutego 2012 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny "Razem łatwiej"

2012-02-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od stycznia do marca 2012 roku realizuje projekt socjalny "Razem łatwiej". Ideą projektu jest niesienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia rodzinom wychowującym dzieci w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin. Zaplanowano 6 spotkań z psychologiem w dniach: 01.02.2012r., 08.02.2012r., 17.02.2012r., 22.02.2012r., 29.02.2012r. i 02.03.2012r. oraz 2 spotkania z pedagogiem w dniach: 07.03.2012r. i 14.03.2012r. Warsztaty psychologiczne prowadzi psycholog Pani Izabela Jankowska.Podczas warsztatów z psychologiem poruszane będą następujące tematy: ocena problemów rodziny, sposoby wyrażania uczuć przez rodzinę, stawianie granic, wyrażanie emocji, poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, radzenie sobie z agresją i zaburzeniami zachowania u dzieci, radzenie sobie z lekiem u dzieci, trudności w uczeniu się. Podczas warsztatów z pedagogiem omówione zostaną następujące tematy: przedstawienie swoich słabych i mocnych stron osobowości czyli jakim jestem rodzicem, omówiona zostanie zasada niekonsekwencji i zasada posiadania problemu, przedstawione cztery podstawowe techniki słuchania, wyjaśnienie komunikatu typu "Ja" i komunikatu typu "Ty", rozwiązanie problemów czyli jak sobie z nimi radzić lub gdzie szukać pomocy. Warsztaty poprowadzi pedagog Joanna Karkowska.Dla dzieci uczestników projektu zostały zorganizowane zajęcia w Filii bibliotecznej w Przemęcie. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Matiaszewska przy pomocy pracowników socjalnych. Artykuły papiernicze na zajęcia dla dzieci sponsorował Pan Tomasz Radomski - właściciel Firmy Handlowo - Usługowej "VIKA BIS" z Wolsztyna. Na zakończenie warsztatów zaplanowano wspólny wyjazd do kina. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. Projekt socjalnyProjekt socjalnyProjket socjalnyProjekt socjalnyProjekt socjalnyProjekt socjalnyProjekt socjalnyProjekt socjalny
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-02-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

2012-01-17
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które będą świadczone w budynku tzw. Caritasie, przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie w następujące dni:
- 10 lutego 2012 roku w godz. od 8.00 do 14.00
- 24 lutego 2012 roku w godz. od 8.00 do 14.00.
Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr (65) 549-71-66.
Realizator projektu: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu socjalnego

2012-01-11
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, w sali nr 7a. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie dot. realizacji projektu socjalnego w ramach, którego będą prowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik socjalny

2012-01-09
Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2012-01-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

2012-01-02
Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie
ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2011-12-23


Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy
w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe
i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

życzy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemęcie wraz ze współpracownikami
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-12-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 344KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

2011-12-06
Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie - Komórka Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia,że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku Nr 1

Załączniki:

 1. Pełna treść komunikatu (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-12-01
Oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik
nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 337KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2011-11-17
W dniu 14 listopada 2011 roku w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt
z dnia 27 października 2011 roku Nr 59/2011 powołano nowych członków Zespołu (czytaj dalej w załączniku).Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Załączniki:

 1. Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2011-11-17
W dniu 14 listopada 2011 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie
pod nazwą Wsparcie merytoryczne istniejących zespołów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dzielnicowi z Posterunku Policji w Przemęcie. Zajęcia prowadzili trenerzy z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematem szkolenia było zjawisko przemocy, praca w zespole oraz komunikacja w grupie roboczej. Omówiono najnowsze zmiany prawne, m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
SzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenie
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-11-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. poradnictwa prawnego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie

2011-11-08
Informujemy, że w dniu 14 listopada 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00 po raz ostatni będzie można skorzystać z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w budynku przy ul. Klasztornej 5 w Przemęcie (w tzw. Caritasie). Punkt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-10-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie w sprawie naboru na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

2011-10-20
Zarząd Stowarzyszenia Razem Łatwiej w Wolsztynie informuje, że
w terminie do dnia 10 listopada 2011r. dokonuje naboru uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie.
Podanie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Razem Łatwiej przy ul. 5 Stycznia 14 (sekretariat Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Osoby, które złożą podanie o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej zostaną poinformowane o decyzji Zespołu Kwalifikacyjnego pisemnie w terminie do 25 listopada (podstawa prawna rozdz. 3 § 1 pkt 7 regulaminu organizacyjnego WTZ w Wolsztynie).
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-10-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 328KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2011-10-10
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-10-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 327KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pomoc administracyjno biurowa

2011-09-22
Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-09-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http//pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 343KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-09-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 331KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-08-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 342KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT "INKUBATOR SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH"

2011-08-12
UWAGA !

Chcesz zmienić swoje życie?
Masz pomysł na uruchomienie działalności?
Nie chcesz być bezrobotnym?

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. "INKUBATOR SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH"

Celem projektu jest przygotowanie uczestników
do uruchomienia spółdzielni socjalnej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zapisy przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przemęcie - osobiście lub telefonicznie
pod nr tel. (65) 549 71 66 do 24 sierpnia 2011 r.

Organizator: Fundacja ,,Odzew Leszno przy współpracy z Urzędem Gminy Przemęt.

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-08-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP Wolsztyn (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP
w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 338KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Pegaz 2010"

2011-08-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w okresie od
1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 roku w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Program "Pegaz 2010" (plik doc 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-08-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przypomina, że od 1 stycznia 2012r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka (plik pdf 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-07-25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-07-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 340KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego

2011-07-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2011 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia
31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 w menu: Świadczenia - Druki - Wymagane dokumenty → Fundusz alimentacyjnyIkonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

2011-07-07
Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. będą wydawane od 01.08.2011 r. natomiast przyjmowane od 01.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00).

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2011 r. zostaną wypłacone do dnia 30.11.2011 r.

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. zostaną wypłacone w terminie do 31.12.2011 r.

Więcej informacji w menu: Świadczenia - Druki - Wymagane dokumenty → Świadczenia rodzinne.


Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-06-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 352KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego

2011-06-20
Oferta pracy w dziale: nabory na stanowiska
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-06-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 319KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2011-05-25
W dniu 20 maja 2011 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków.
Na spotkaniu została przedstawiona zmiana do Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiany dokonano w celu powołania zastępcy przewodniczącego Zespołu. Zastępcą jednogłośnie została wybrana Pani Irena Budzińska.W dalszej części spotkania Przewodnicząca Zespołu Pani Barbara Ścigała omówiła Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, który został zatwierdzony przez wszystkich członków.
Kolejnym punktem spotkania było powołanie grup roboczych dla dwóch przypadków rodzin dotkniętych przemocą. W skład grup roboczych weszli:
- pracownik socjalny,
- dzielnicowy,
- pedagog,
- przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kuratorzy.
Na zakończenie spotkania zaprezentowano film "Zatrzymaj przemoc w rodzinie" w którym przedstawiono interwencję policyjną i prace w grupie roboczej. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja członków Zespołu na temat praktycznego wykorzystania obejrzanego materiału filmowego. Spotkanie zakończono wyznaczeniem kolejnego terminu spotkania Zespołu.
Spotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-05-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 331KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-04-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-04-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie:http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 327KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-04-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 328KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-03-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 304KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-03-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 312KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-03-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 309KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Przemęt

2011-02-23
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych do zadań których należy zintegrowany system pomocy osobom i rodzinom dotkniętych zjawiskiem przemocy. Zarządzeniem nr 10/2011 z 17 lutego 2011r. Wójt Gminy Przemęt powołał Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Przemęt, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pierwsze spotkanie członków zespołu oraz przedstawicieli instytucji, które reprezentują odbyło się 18 lutego br. w Urzędzie Gminy w Przemęcie(czytaj dalej w załączniku nr 1).Zdjęcie z spotkania członków zespołuZdjęcie z spotkania członków zespołuZdjęcie z spotkania członków zespołu

Załączniki:

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Przemęt (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-02-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 287KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-02-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-01-31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 269KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-01-20
Oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik
nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 260KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL

2011-01-13
Program AKROPOL stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC ma na celu wspomożenie w dalszym rozwoju edukacyjnym uzdolnionej młodzieży wiejskiej w trudnej sytuacji materialnej.
Ubiegający się o udział w Programie AKROPOL w I fazie rekrutacji muszą spełniać następujące kryteria:
1. są zameldowani na terenach wiejskich przez okres minimum pół roku przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do Programu,
2. żyją poniżej minimum socjalnego ogłaszanego co roku przez Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę
w rodzinie,
3. uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,0,
4. złożyli w Fundacji: on-line w pełni wypełniony Formularz oraz przesłali do Fundacji pocztą tradycyjną Regulamin podpisany przez osobę aplikującą oraz jej opiekuna prawnego w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 lutego roku,
w którym kończą naukę w gimnazjum. Do Regulaminu należy dołączyć: informację
o dochodach , o której mowa w pkt. 2 powyżej oraz opinię wychowawcy osoby aplikującej potwierdzającą średnią ocen w I semestrze roku szkolnego oraz opisującą predyspozycje tej osoby do udziału w Programie zgodnie ze wzorem, opinię innego nauczyciela gimnazjum o kandydacie na stypendystę, jak też autoprezentacją wykonaną przez osobę aplikującą na stypendium zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Fundację,
5. w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym kończą gimnazjum, ich imię
i nazwisko pojawi się na liście rekrutacyjnej na stronie w/w Fundacji.
W ramach programu AKROPOL Fundacja oferować będzie stypendystom:
- stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum,
- zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację,
- pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych
w liceum,
- pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie,
- pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
- pokrycie kosztów dodatkowych, indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu AKROPOL w umowie stypendialnej,
- opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej,
- możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON.
Aby otrzymać stypendium gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 13 najlepszych polskich liceów, które przyjmować będzie stypendystów EFC z danego województwa.
Osobą odpowiedzialną za rekrutację stypendystów do liceum jest Koordynatorka Wojewódzka - Magdalena Jasińska, tel. 697728515, mjasinska@efc.edu.pl.
Wszelkie informacje dotyczące Edukacyjnej Fundacji Czerneckich oraz stypendiów dostępne są na stronie: www.efc.edu.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2011-01-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 244KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA

2010-12-22

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2010-12-21
W dniu 21.12.2010r. na posiedzeniu Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Przemęcie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zespół Interdyscyplinarny (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-12-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 286KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2010-12-08
Zarządzeniem Nr 6/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 08.12.2010 r. ustala się dzień 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przemęcie

Załączniki:

 1. zarządzenie (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-12-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał.nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 287KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-11-26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 295KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-11-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 280KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-11-12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-11-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 273KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-10-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1.
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 267KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-10-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-10-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP Wolsztyn: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 144KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Przemęt"

2010-10-08

Załączniki:

 1. do pobrania (plik doc 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana do SIWZ

2010-10-01

Załączniki:

 1. Zmiana do SIWZ (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-10-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 253KB)
 2. Oferty pracy (plik doc 253KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana do SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

2010-09-29
Zamawiający wprowadza zmianę, dotyczącą terminu realizacji zamówienia na meble określone w SIWZ.Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. Okres dostawy dla mebli określonych w SIWZ wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
Do pobrania Zmiana do SIWZ

Załączniki:

 1. Zmiana do SIWZ (plik doc 23KB)
 2. Zał. 1 do zmiany SIWZ (plik doc 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2010-09-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
woj. wielkopolskie
tel. 65 549-71-66, fax 65 549-71-66
e-mail: gops@zw.pl
adres internetowy: www.przemet.ops.org.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Przemęt

Przedmotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia stołówek (przemysłowego sprzętu kuchennego) dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Przemęt, wraz z ich transportem do poszczególnych placówek oświatowych (zgodnie z załączonym wykazem), a także montaż/instalację sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji elektrycznej.
Więcej informacji dotyczących przetargu wraz z SIWZ i załącznikami do pobrania w dziale: PRZETARGI
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-09-23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 240KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-09-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 232KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-09-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-08-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 220KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA RODZINNE

2010-08-13
Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00).
Więcej informacji w załączniku: Komunikat - świadczenia rodzinne.

Załączniki:

 1. Komunikat - świadczenia rodzinne (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-07-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl .

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 183KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Fundusz alimentacyjny

2010-07-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2010 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2010/2011 w załączniku: Informacja dotycząca składania wniosków.

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca składania wniosków (plik doc 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-07-23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-06-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http//pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-06-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 220KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-06-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 214KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-05-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 220KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca pomocy powodzianom

2010-05-27
Tegoroczna powódź dotknęła wielu mieszkańców naszego kraju, niejednokrotnie pozbawiając ich dorobku całego życia. Gmina Przemęt włączając się do akcji pomocy dla powodzian, nawiązała kontakt z gminami dolnośląskimi, które ucierpiały na skutek żywiołu, wychodząc z założenia, że jeśli pomoc ma być skuteczna i przynieść wymierne efekty potrzebującym, winna być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zalanych terenów.
Jedną z gmin, które odpowiedziały na chęć współpracy i skorzystania z naszej pomocy jest Gmina Jelcz - Laskowice. W wyniku zalania ucierpiało tam (jak wstępnie ustalono) około 160 gospodarstw domowych. Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, iż ofiary powodzi są zaopatrywane w żywność i wodę przekazywaną z banku żywności oraz innych instytucji i w tym zakresie, w chwili obecnej niedobory nie występują. Największym problemem jest oczyszczanie zalanych mieszkań i posesji. Mieszkańcom brak przede wszystkim środków higienicznych, preparatów odkażających i myjących, przyborów do sprzątania takich jak ścierki wiadra, mopy, kalosze itp. Aby wesprzeć mieszkańców tej konkretnej gminy można wpłacać pieniądze na utworzone w tym celu konto przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu Laskowicach z dopiskiem POMOC DLA POWODZIAN
Nr konta 28 9585 0007 0020 0200 0853 0015
Tragedią dotknięte zostały także dzieci, które cierpią z powodu zniszczonych domów i zagrożonego bytu, ale przede wszystkim straciły poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
W związku z tym zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców naszej gminy, czy byliby skłonni udzielić gościny - przyjąć w okresie wakacji letnich dzieci z Gminy Jelcz - Laskowice.
Osoby zainteresowane wszelkimi formami pomocy dla powodzian prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemęcie pok. 8 lub telefonicznie pod nr 65 549 71 66

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla powodzian

2010-05-25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie wspólnie z Urzędem Gminy w Przemęcie będzie organizował zbiórkę darów dla mieszkańców zalanych terenów, którzy na skutek powodzi stracili całe swe mienie oraz dla osób, których domy zostały zalane i podtopione. Więcej informacji o organizowanej pomocy dla powodzian wkrótce.
Informujemy, że w niedzielę 30 maja 2010r., we wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej zbierane będą ofiary dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi. Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiła też specjalne konto, na które można wpłacać ofiary dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi.
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
70 1090 1362 0000 0000 3602 2297 z dopiskiem Powodzianie.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Przemęt do pomocy powodzianom. Nikt nie poradzi sobie sam z nieszczęściem. Każde wsparcie się liczy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Otwarcie Punktu doradczo-informacyjnego - przedsiębiorczość dla NAS

2010-05-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w dniu 24.05.2010 r. zawarł umowę wzajemnego partnerstwa ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w celu realizowania zadań związanych z propagowaniem oraz wspieraniem idei przedsiębiorczości. Umowa dotyczy otwarcia: Punktu doradczo-informacyjnego - przedsiębiorczość dla NAS. Punkt będzie udzielał pomocy merytorycznej mieszkańcom gminy Przemęt w kwestiach dotyczących rozwoju i pobudzenia do przedsiębiorczości. Czytaj całość (...) - zał. Nr 1

Załączniki:

 1. Otwarcie 'Punktu doradczo-informacyjnego - przedsiębiorczość dla NAS' (plik doc 347KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-05-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał.nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-05-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz zał.nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 221KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-04-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 178KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-04-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-04-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2010-04-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w dniu 31.03.2010 r. weszły w życie przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z którymi do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje na wniosek rodzica dziecka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-03-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 149KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-03-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. Nr 1).

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferty pracy

2010-02-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia uzyskany z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie wykaz szkoleń przewidzianych do realizacji w 2010 roku oraz oferty pracy zgłoszone do PUP w Wolsztynie (patrz załącznik Nr 1)

Załączniki:

 1. Oferty pracy (plik doc 162KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Możliwość uzyskania pomocy w formie schronienia

2010-01-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z możliwym spadkiem temperatury w trwającym sezonie zimowym informuje o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby najbardziej potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne, oferowanej przez placówki (wykaz placówek - patrz zał. Nr 1)

Załączniki:

 1. Wykaz placówek (plik doc 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Środki z budżetu Państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2009-12-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemęcie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2009 r. otrzymaliśmy środki z budżetu Państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z powyższym informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc grudzień br. zostały przekazane w dniu 18.12.2009r., . na konta bankowe, natomiast wypłata świadczeń na gotówkę nastąpi planowo tj. w dniu 22.12.2009r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2009-12-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemęcie informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc grudzień 2009 r. zostanie zrealizowana po otrzymaniu środków z budżetu Państwa. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie realizuje jedynie zadania określone w ustawach o : świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym tut. Ośrodek nie ma wpływu na termin otrzymania środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę się kontaktować z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu pod nr tel. (061) 854 -14-45.
Ikonka symbolizująca artykuł

Uczeń na Wsi - realizacja programu

2009-07-31
W dniu 03 grudnia 2008 r. Gmina Przemęt, po raz drugi przystąpiła do realizacji programu pn. UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie (umowa na realizację nr UWA/000193/15/D). W porównaniu z rokiem ubiegłym, do programu przystąpiła większa liczba beneficjentów - 74 ( w roku 2007 umowę podpisano z 60 osobami), niestety środki, które otrzymaliśmy na realizacje były niższe i wynosiły 68 571,84 zł. ( w roku 2007, dla przypomnienia, była to kwota 108 361,98 ).
Nabór wniosków, na kolejny rok szkolny, zgodnie z procedurami realizacji wyznaczonymi przez PFRON nastąpi we wrześniu 2009r. Rodzice niepełnosprawnych, uczących się dzieci oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych , mogą zapoznać się z warunkami przystąpienia do programu na stronie internetowej PFRON ( http://www.pfron.org.pl ) lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul.Jagiellońska 8. (Czytaj całość - załącznik Nr 1)

Załączniki:

 1. Uczeń na Wsi - realizacja programu (plik doc 30KB)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO