ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Wymagane dokumenty ❯ Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
← Powrót do strony głównej

Wymagane dokumenty ❯ Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty >> Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Wypełniony wniosek i deklarację o dochodach wraz z załącznikami:

 • akt notarialny – w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
 • umowę najmu, gdy wniosek składa osoba będąca najemcą,
 • rachunki potwierdzające wysokość poniesionych wydatków za ostatni miesiąc oraz potwierdzenie ich zapłaty,
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych przez członków rodziny dochodów
  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Są to głównie:

- w przypadku osób pracujących – zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,

- w przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim – zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z tego tytułu lub odcinki,

- w przypadku emerytów i rencistów – aktualna decyzja przyznająca rentę/emeryturę,

- w przypadku osób pobierających alimenty – odcinki lub własnoręczne oświadczenie
o ich wysokości,

- w przypadku osób pobierających świadczenie rodzicielskie albo świadczenie z funduszu alimentacyjnego – decyzja o przyznaniu świadczenia,

- w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy
o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych lub o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

- w przypadku osób prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, stawce podatku i wysokości przychodu,

- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – kserokopia nakazu płatniczego, kserokopia tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego albo oświadczenie wnioskodawcy
o powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych,

- nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
  w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej brak jest adnotacji
  o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt,
 • oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu przewodowego (dostarczanych z zewnętrznego źródła)
  ma być przekazywany na konto zarządcy,
 • właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO