ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ RODO
← Powrót do strony głównej

RODO

Ikonka symbolizująca artykuł

RODO

2018-05-25

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8.
2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie jest Pani Ewa Jaskulska, e-mail: iod_gops@przemet.ops.org.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka. Zadania te w szczególności obejmują sprawy z zakresu ustawy o:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeniach rodzinnych,
3) systemie oświaty,
4) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
5) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7) dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne,
8) wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
9) wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
11) świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
12) systemie ubezpieczeń społecznych,
13) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
14) karcie dużej rodziny,
15) prawo ochrony środowiska,
16) pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
1) osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków;
2) osoby i podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa;
3) podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tytułu przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym okresie wynikającym z regulacji prawnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) żądania usunięcia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook (plik pdf 221KB)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO