Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

RODO

Data publikacji: 2018-05-25

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8;
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie jest Pani Ewa Jaskulska, e-mail: iod-gops@przemet.com;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Ośrodka. Zadania te w szczególności obejmują sprawy z zakresu ustawy o:
1)pomocy społecznej,
2)świadczeniach rodzinnych,
3)ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
4)pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
5)pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7)dodatkach mieszkaniowych i dodatkach energetycznych,
8)wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
9)wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
11)świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
12)systemie ubezpieczeń społecznych,
13)przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
1)Osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków;
2)Osoby i podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa;
3)podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tytułu przepisów prawa;
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym okresie wynikającym z regulacji prawnych.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
11.Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.