ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zamówienia publiczne
← Powrót do strony głównej

Zamówienia publiczne

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii

2022-06-15

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług fizjoterapii w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 576KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik docx 15KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik docx 13KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik pdf 575KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 253KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ANULOWANO ZAPYTANIE OFERTOWE Z UWAGI NA BŁĘDNE ZAŁĄCZNIKI

2022-06-09

W dniu 15.06.2022r. anulowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii z dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe - usługa fizjoterapii

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Oferta (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej

2022-06-09

Przedmiot zamówienia stanowi poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej:

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów,  średnio 20 godzin w miesiącu,  łącznie 120 godzin przez okres 6 miesięcy. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej realizacji godzin.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 347KB)
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (plik pdf 217KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy"

2022-06-03
 1. Zamawiający: Gmina Przemęt / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, NIP: 923-16-51-446                                     

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy.

Usługa cateringu obejmuje przygotowanie i dostarczanie jednego posiłku tj. obiadu dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków.

 1. Realizacja usługi obejmuje jeden posiłek dziennie (obiad) w formie:

mięso (bez kości)/ryba o gramaturze nie mniejszej niż 150g, dodatek warzywny (surówka, warzywa gotowane) o gramaturze nie mniejszej niż 100g, makaron/kasza/ryż/ziemniaki o gramaturze nie mniejszej niż 200g lub obiad półmięsny (pierogi, krokiety, łazanki lub podobne) o gramaturze nie mniejszej niż 400g lub obiad bezmięsny (naleśniki, placki ziemniaczane, knedle, kopytka, itp.) o gramaturze nie mniejszej niż 400g, kompot o gramaturze nie mniejszej niż 250 ml.

 1. Wykonawca zapewni trzy razy w tygodniu obiad mięsny i dwa razy w tygodniu obiad jarski lub półmięsny.
 2. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, itp.
 4. Usługa świadczona będzie w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19  (woj.  wielkopolskie, Gmina Przemęt) przez pięć dni w tygodniu, w dni powszednie (20 dni średnio/miesiąc), dla grupy śr. 20 osób, łącznie szacunkowo 2540 osobodni. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych posiłków.
 5. Zamawiający dopuszcza konieczność zapewnienie odrębnych posiłków dla osób uczulonych na poszczególne produkty żywieniowe bądź wymagających odpowiedniej diety, tj. diety cukrzycowej, bezmlecznej, lekkostrawnej. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje w tym zakresie na min. 1 dzień roboczy przed terminem realizacji zamówienia.
 6. Dla wszystkich diet ustala się dzienną normę kaloryczności w ilości ok. 1000 kcal,
  z dopuszczalnym odchyleniem (+/-) 5%.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników  Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres minimum 5 dni (dopuszczalne jadłospisy miesięczne) i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jadłospis będzie dostarczany w wersji papierowej lub elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed okresem jego obowiązywania.
 9. Wykonawca zapewni dowóz środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne o ustalonej godzinie we wskazane miejsce – zgodnie z ustalonym harmonogramem, koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w ofertę cenową.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania
  i przygotowywania artykułów spożywczych na podstawie  ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.).
 11. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Płatność za usługę nastąpi zgodnie z rachunkiem/fakturą wystawianą raz w miesiącu wg wzoru: liczba rzeczywiście dostarczonych obiadów x stawka, podatek VAT.  Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub poprzez pocztę mailową w postaci dokumentu będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta pierwotnie sporządzona w postaci papierowej opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcona do postaci elektronicznej) w formie zaszyfrowanego pliku na adres: gops@zw.pl w terminie do dnia 14.06.2022 do godz.14.00 z dopiskiem:

”Oferta na świadczenie usługi cateringu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Ścigała – numer telefonu: 65 615 69 80.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego formularza.
 3. Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji oferty:

cena  – C - 90 %,

spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – S - 10 %.

 1. W ramach kryterium „cena”

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto za całość zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego poniżej.

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość  punktów wynikającą z działania: 

                                                                    Cena najtańszej oferty [PLN]

                                                C = -------------------------------------------   x 90

                                                             Cena badanej oferty [PLN]

           gdzie:

C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium "cena"

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena" – 90 pkt (waga kryterium – 90%).

2) W ramach kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”, Zamawiający będzie oceniał ofertę tzn. czy Wykonawca zatrudnia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawyz dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub zadeklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Wykonawca, który spełni kryterium: „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” otrzyma 10 punktów (waga kryterium – 10%).

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia stanowiącego złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

3)  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego  wzoru:

                                       L = C + S

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”

S – punkty uzyskane w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta (albo oferta dodatkowa) uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (załącznik nr 2),
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),
 4. oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 3),
 5. klauzula informacyjna (załącznik nr 4),
 6. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5),
 7. projekt umowy (załącznik nr 6).

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 227KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 42KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (plik doc 28KB)
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (plik doc 30KB)
 5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (art. 13 lub art. 14 RODO) (plik doc 24KB)
 7. Załącznik nr 6 Projekt umowy (plik docx 26KB)
 8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Platforma zakupowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2022-05-25

Informujemy, że od 1.05.2022r. postępowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie będą ogłaszane na platformie zakupowej Gminy Przemęt/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. 

Platforma zakupowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

2013-09-25
Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi (plik pdf 120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-08-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn.zm.)zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 1 ofertę (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wynikach postępowania (plik doc 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-08-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik pdf 141KB)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf 225KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik doc 117KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (plik pdf 117KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału (plik doc 125KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (plik doc 135KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej (plik doc 107KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik doc 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2013-07-05
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi (plik pdf 106KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2013-07-01
Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi (plik pdf 106KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-06-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 2 oferty (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wynikach postępowania (plik pdf 99KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-06-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2010r.,Nr 113,poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem złożono 4 oferty (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wynikach postępowania (plik pdf 98KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-06-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik pdf 135KB)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf 210KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik doc 116KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (plik pdf 113KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału (plik doc 125KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (plik doc 136KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz pojazdów i innego sprzetu, którym dysponuje Wykonawca (plik doc 108KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik doc 106KB)
 9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o Ośrodku egzaminacyjnym w którym przeprowadzone zostaną egzaminy oraz wykaz osób posiadających uprawnienia do prowadzenia kursu oraz dane lekarza (plik doc 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-05-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik pdf 128KB)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf 225KB)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik doc 118KB)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (plik pdf 113KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału (plik doc 126KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (plik doc 136KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej (plik doc 107KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik doc 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2013-05-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ustalonej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2013r. pod nr 66561-2013, siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego na usługi pn."Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki" (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

2013-05-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego "Aktywnym być" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik pdf 128KB)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf 225KB)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik doc 118KB)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (plik pdf 113KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału (plik doc 126KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (plik doc 136KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonwacy/Wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej (plik doc 107KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik doc 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Przemęt"

2010-10-08

Załączniki:

 1. do pobrania (plik doc 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana do SIWZ

2010-10-01

Załączniki:

 1. Zmiana do SIWZ (plik doc 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie

2010-10-01

Załączniki:

 1. Zapytanie (plik doc 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana do SIWZ

2010-09-29
ZMIANA
DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ
DOPOSAŻENIA STOŁÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY PRZEMĘT
W POSTEPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający wprowadza zmianę, dotyczącą terminu realizacji zamówienia na meble określone w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. Okres dostawy dla mebli określonych w SIWZ wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
do pobrania zmiana do SIWZ

Załączniki:

 1. Zmiana do SIWZ (plik doc 23KB)
 2. Zał. 1 do zmiany SIWZ (plik doc 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2010-09-28
GOPS-341/2/10
Przemęt, 28.09.2010 r.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
woj. wielkopolskie
tel. 65 549-71-66, fax 65 549-71-66
e-mail: gops@zw.pl
adres internetowy: www.przemet.ops.org.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Przemęt

Przedmotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia stołówek (przemysłowego sprzętu kuchennego) dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Przemęt, wraz z ich transportem do poszczególnych placówek oświatowych (zgodnie z załączonym wykazem), a także montaż/instalację sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji elektrycznej.
Wykonawca dostarczy na swój koszt przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w wymaganiach technicznych. Oferowany sprzęt musi zawierać wszystkie elementy startowe i być gotowy do pracy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia według załączonego wykazu placówek szkolnych i przedszkolnych - załącznik nr 6. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z PN.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.31.40.00-6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od podpisania umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie: www.przemet.ops.org.pl /dział: przetargi/
SIWZ w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie zamawiającego.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 2 do SIWZ).
2) Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 dp SIWZ).
3) Aktualny odpis z rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności danych zawartych w zaświadczeniu i datą.)
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2010 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2010 r. o godz. 9.30, w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.09.2010 r.
Kierownik GOPS
Barbara Ścigała

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 107KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (plik doc 47KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (plik doc 24KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (plik doc 22KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy (plik xls 91KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (plik xls 76KB)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz szkół (plik xls 121KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (plik doc 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

2006-11-15
Dot. zapytania o cenę na Dostawę przemysłowego sprzętu kuchennego

Zamawiający- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, informuje, iż w dniu 15 listopada 2006r. została zawarta umowa dla zadania p.n. Dostawa przemysłowego sprzętu kuchennego z Wykonawcą:

System Serwis Sp.z o.o.
Ul.Hetmańska 109
61-513 Poznań

Wykonawca wybrany został w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę p.n. Dostawa przemysłowego sprzetu kuchennego.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE SIWZ-341-1/7/06

2006-11-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę przemysłowego sprzętu kuchennego wpłynęły 4 oferty cenowe i po dokonaniu oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: System Serwis sp. z o.o. ul. Hetmańska 109, 61-513 Poznań. Wybrany wykonawca spełnia wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferuje najniższą cenę usługi.

Przygotowała: Barbara Ścigała
Tel.065 549-71-66
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO