ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów ❯ Ogłoszenie o rekrutacji
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów"

Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o rekrutacji

2018-12-14
fepr-wlkp-rp Gmina Przemęt oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór uczestników do projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.Cel główny projektu: wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy
w Błotnicy w terminie 01.01.2019r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

Czas realizacji projektu: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej
z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystywaniem środków EFS
i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych przesłanek); osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zamieszkujących w Gminie Przemęt.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryterium:
a) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:
a) Wniosek osoby/rodziny z prośbą o przyjęcie do Projektu określającego formę wsparcia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
b) Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
c) Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 3 do Regulaminu)
d) Oświadczenie Uczestnika projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu)
e) Deklaracja Uczestnika projektu

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2019r. w pok. Nr 9 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,.

Informacje o projekcie znajdą się w na stronie www: Gminy Przemęt, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie oraz partnera Fundacji sztuka dla ludzi w Wolsztynie.

- Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Barbara Ścigała, tel. kom. 663 484 510

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o rekrutacji (plik docx 119KB)
  2. Regulamin (plik docx 73KB)
  3. Załącznik nr 1 wniosek (plik docx 79KB)
  4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (plik docx 62KB)
  5. Załącznik nr 3 oświadczenie Uczestnika (plik docx 51KB)
  6. Załącznik nr 4 deklaracja udzialu w projekcie (plik docx 60KB)
  7. Załącznik nr 5 Karta kwalifikacji Uczestnika projektu (plik docx 55KB)
  8. Załącznik nr 6 deklaracja (plik docx 54KB)
  9. Protokół z rekrutacji (plik doc 877KB)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO