Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2022-04-14

Życzenia AD 2022

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-12

Dodatek osłonowy – informacje ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w domu prywatnym, mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy własnościowym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do31 grudnia 2022r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Terminy składania wniosków
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
W przypadku wniosków złożonych do  31 stycznia 2022 r.  wypłata dodatku nastąpi w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście
Wnioski będą przyjmowane w :
1.  Sali wiejskiej w Buczu w dniu 19 stycznia (środa) w godzinach od 8.00 do 15.15
2.   Sali wiejskiej w Mochach w dniu 21 stycznia (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.15
3.   Gminnym  Centrum  Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul . Jagiellońska 16 (wejście od strony tarasu) w dniach od 24 do 31 stycznia w godzinach od 8.00 do 15.15.
4.   W pozostałe dni w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Numery telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie: 
65 615 69 81, 661 120 993

za pośrednictwem poczty
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

w formie elektronicznej:
za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie: https://przemet.ops.org.pl (w zakładce druki).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Data publikacji: 2022-03-23

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) nowa edycja programu – Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1.320,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8 (pokój nr 8) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielnościi włączenia społecznego.

W załączniku wzory do Wytycznych Poprogram 2021 PO PŻ w wersji dwujęzycznej polsko – ukraińskiej: załącznik nr 5, nr 6 i nr 7.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 5 - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. (plik pdf 786KB)
 2. Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w przypadku braku skierowania z OPS (plik pdf 821KB)
 3. Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej (plik pdf 745KB)

Pomoc Obywatelom Ukrainy / ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Data publikacji: 2022-03-23

WSPARCIE W RAMACH USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w zakresie:

1) przyznania wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych;

2) przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W/w świadczenia będą przyznawane na podstawie oświadczenia co oznacza, że w postępowaniu o przyznanie ww. świadczeń nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy chyba, że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy;

3) przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pracownicy socjalni pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie (pokój nr 8).

ПІДТРИМКА ЗА АКТОМ ВІД 12.03.2022. ЗА ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ Збройний конфлікт у цій УКРАЇНІ

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом”, які прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями,

Центр соціального захисту населення приймає заяви щодо:

1) надання допомоги у сфері сімейних допомог;

2) надання грошових і немайнових виплат на умовах і в порядку дії від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Вищезазначені пільги надаватимуться на підставі декларації, а це означає, що у провадженні щодо надання вищезазначених допомоги, не буде проводитись перевірка матеріально-побутових умов проживання, якщо немає сумнівів щодо правдивості поданої інформації. Соціальна допомога матиме тимчасовий, короткостроковий характер;

3) надання допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату.

Працівники соціальної служби чергують з понеділка по п’ятницю з 8:00 - 15:00 у Центрі соціального захисту у Пшементі за адресою вулиця Ягеллонська 8 (кабінет 8).

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Одноразова грошова допомога громадянам України

Data publikacji: 2022-03-21

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

- dzieci obywateli wymienionych w punkcie 1-3.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wys. 300,00 zł. na osobę i jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Podstawowe warunki do przyznania świadczenia:

- wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022r.

- wpisanie do rejestru PESEL.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу:
1. громадянин України, який в'їхав на територію Республіки Польща безпосередньо
з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з військовими діями,
3. подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави.
- діти громадян, зазначених у пунктах 1-3.
Надається одноразова грошова допомога у розмірі 300,00 злотих. на одну особу і призначений для життєдіяльності, зокрема на оплату харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та житла.
Основні умови надання пільги:
- в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 року.
- внесення до реєстру PESEL.
Хто подає заявку:
Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або фактичним піклуванням над дитиною.
Громадяни України особисто звертаються за одноразовою виплатою. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною. При подачі заяви неповнолітні не повинні бути присутніми.
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
- ім'я (імена) та прізвище
- дата народження
- національність- стать
- вид документа, що є підставою для перетину кордону
- серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону
- відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща,
- адреса проживання
- контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо є
- номер PESEL.
Де та як подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги:
- у Комунському центрі соціального забезпечення в Перементі, кімната 8 (місце управління гм.
в Перементі), з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00
- листуванням за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в Перементі,
вул. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Інформаційне положення GDPR слід додати до заявки.

Załączniki:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (plik pdf 194KB)
 2. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 433KB)
 3. Załącznik do wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 364KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 604KB)
 5. Одноразова грошова допомога громадянам України (plik pdf 51KB)

Nowa zakładka dotycząca rynku pracy dla obywateli Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia

Data publikacji: 2022-03-18

Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronieni przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim. Link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- Rynek pracy w Polsce

- Rynek pracy w Unii Europejskiej

- Pomoc w innych obszarach.

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą strona internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy, również w znalezieniu pracy jest http://pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczace rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in.do:

- Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

- Portalu usług elektronicznych urzędów pracy,

- Centralnej Bazy Ofert Pracy i Aplikacji ePraca

- Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524.

 

Pomoc dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-15

Szanowni Mieszkańcy

W obliczu tragicznych wydarzeń jakie mają miejsce na Ukrainie Gmina Przemęt po raz drugi organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Dziękujemy mieszkańcom gminy za dotychczasową ofiarność. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do punktu recepcyjnego w Poznaniu oraz do rodzin z Ukrainy znajdujących się w naszej społeczności. W związku z istniejącymi potrzebami, prosimy o dalsze wsparcie.

Gmina Przemęt uruchomiła punkt zbiórki darów dla Ukrainy, do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać:
- ręczniki papierowe,
- papier toaletowy,
- proszki do prania,
- środki higieny osobistej (tj. szampony, żele pod prysznic, kremy do twarzy i rąk), - mleko UHT w kartonach,
- soki w kartonikach,
- żywność długoterminową (ryż, kasze, makarony, płatki śniadaniowe, mąkę, cukier, herbatę, kawę,ryby w puszce, dania gotowe),
- słodycze dla dzieci,
- obuwie sportowe w dobrym stanie, rozmiary: 31, 35, 36, 40.

Zebrane produkty przekazane będą do miejsc i rodzin, które przyjmują uchodźców z Ukrainy w naszej społeczności.

Punkt i godziny zbiórki:

sala GCKiB w Przemęcie, w dniach od 16.03.2022 r. do 18.03.2022 r. w godz.7:30 - 16:00.

Produkty wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie,po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem (65) 615 69 81.

 

Zachowaj czujność i ostrożność - ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-14

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą między innymi problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy. Ulotkę można pobrać również w języku polskim. 

Załączniki:

 1. Zachowaj czujność i ostrożność (plik pdf 161KB)

Zielona Linia odpowie na pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Data publikacji: 2022-03-10

Zielona Linia - centrum informacyjne służb zatrudnienia, działające pod numerem 19524, będzie udzielać informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców. To platforma zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia w Polsce.

Zielona Linia to:

- informacje o formach wsparcia z urzędu pracy,

- informacje o procedurach zatrudnienia obcokrajowców,

- informacje dla osób powracających z zagranicy,

- oferty pracy i szkoleń,

- pomoc w napisaniu CV,

- tłumaczenie CV na język angielski,

- terminarz wydarzeń w danym regionie,

- czat z konsultantem.

Na stronie Zielonej Linii, potrzebne informacje znajdą zarówno pracodawcy, jak i osoby z zagranicy. Usługa jest dostępna w języku ukraińskim.

Szczegóły na http://zielonalinia.gov.pl

 

 

 

Ogólnodostępne telefony komórkowe pod którymi można otrzymać bezpłatna pomoc psychologiczną, również w języku ukraińskim

Data publikacji: 2022-03-09

Polskie Centrum Migracyjne - tel. 669 981 038 (pomoc w języku ukraińskim i rosyjskim)

Centrum Psychoterapii HELP - tel. 720 826 806 oraz 790 626 806 (pomc w języku polskim i angielskim)

Centrum Medyczne Damiana - tel. 22 566 22 27 (pomoc w języku ukraińskim)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12 (dyzuruje psycholog biegle posługujacy się językiem ukraińskim oraz rosyjskim)

Przystań Psychologiczna - tel. 533 300 999 (spotkania online lub stacjonarne w Warszawie w jęzku ukraińskim, polskim lub angielskim)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie - tel. 12 421 92 82

Helping Hand - tel. 698 188 305 (dyżury telefoniczne w języku ukraińskim, spotkania online w języku polskim, ukraińskim, angielskim).

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski

Data publikacji: 2022-03-09

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowała przystępne i czytelne ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Poski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz  z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały przygotowano w 4 wersjach językowych: ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej i są do pobrania poniżej.

Telefony alarmowe w Polsce:

Policja - 997

Staż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Ogólnoeuropejski numer alarmowy - 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie - http://www.ua.gov.pl

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna PL (plik pdf 425KB)
 2. Ulotka informacyjna EN (plik pdf 430KB)
 3. Ulotka informacyjna RU (plik pdf 502KB)
 4. Ulotka informacyjna UA (plik pdf 530KB)

Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Data publikacji: 2022-02-08

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 235KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2022-02-08

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów",Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc luty 2022r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - luty 2022r. (plik docx 58KB)

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

Data publikacji: 2022-02-08

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 127KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2022-02-08

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów",Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc styczeń 2022r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - styczeń 2022r. (plik docx 58KB)

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Data publikacji: 2022-01-14

W dniu 22 grudnia 2021 roku Gmina Przemęt podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Strony powyższego porozumienia podjęły współpracę, której celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” wprowadzonego Uchwałą Nr X/189/19 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty w obszarze: usług, kultury, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i rozrywki, handlu i zdrowia poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej GOPS w Przemęcie w zakładkach: świadczenia, druki, wymagane dokumenty oraz prawo. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu 65 615 69 84 w godzinach pracy Ośrodka.

GOPS NIECZYNNY dnia 7 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-04

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 19.2021 (plik pdf 330KB)

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r. GOPS będzie czynny do godz. 14.00.

Data publikacji: 2021-12-30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-12-28

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 205KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik docx 20KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (plik docx 13KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2021-12-27

DFA.2040.72.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 12KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2021-12-27

DFA.2040.70.2021  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 11KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 2021-12-27

DFA.2040.71.2021  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Przemęt w 2022 r.”.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik docx 11KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

GOPS NIECZYNNY W WIGILIĘ

Data publikacji: 2021-12-10

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. tj. w Wigilię, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 15.2021 (plik pdf 329KB)

Sprawozdanie z wyników konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028

Data publikacji: 2021-12-07

W dniach od 12.11.2021 r. do 19.11.2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028. Szczegółowe informacje w załączniku:

Załączniki:

 1. Sprawozadnie z wyników konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 (plik pdf 301KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTA

Data publikacji: 2021-11-26

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19  do minimum ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klienta.
Kontakt osobisty zostaje dopuszczony w wyjątkowych sytuacjach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyżurującym pracownikiem danego działu.

Telefony kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 65 615 69 81

DZIAŁ KADR I KSIĘGOWOŚCI 65 615 69 82

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:
POKÓJ 7   Tel. 65 615 69 83
POKÓJ 14A Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ STYPENDIUM  Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH    Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ KARTY DUŻEJ RODZINY    Tel. 65 615 69 84

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ można składać:
- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)
- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Kilka porad dla seniora

Data publikacji: 2021-11-22

Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych. Szczegółowe informacje w krótkim poradniku. 

Załączniki:

 1. Kilka porad dla seniora (plik pdf 464KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...