ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych

2022-09-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemecie informuje, że 20 września 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1)kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2)kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik pdf 1171KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 203KB)
 3. Informacja (plik pdf 389KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-09-23

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1)osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2)osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz klauzula informacyjna (plik pdf 5091KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Możliwość bezpłatnego kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego

2022-09-14
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt wsparcia dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-09-05

Projekt "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY" adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski, także uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej konsultacji oraz pomocy psychologiczno - terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności uczestniczek i uczestników procedury "Niebieskie Karty".

Wsparcie udzielane jest nieodpłatnie:

- stacjonarnie w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogpwskiej 27 w Poznaniu (w sąsiedztwie zintegrowanego centrum komunikacyjnego PKP/PKS),

- lub na odległość - telefonicznie albo z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

W celu uzyskania dodatkowych  informacji oraz umówienia się na konsultację stacjonarną lub na odległość, osoby proszone są o kontakt z Punktem informacyjno - konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 22 11 112 w poniedziałki , środy i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00, we wtorki od 12.00 do 16.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Ulotka informacyjna - projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE – WNIOSKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

2022-08-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2022 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2022 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie w pokoju nr P13 (w piwnicy) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Druki wniosków będą dostępne:

 • w miejscu przyjmowania wniosków,
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl (zakładka DRUKI).   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 615-69-84.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 600,00 zł.

Ikonka symbolizująca artykuł

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - WNIOSKI NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

2022-07-27

Od 1 sierpnia br. można składać w wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego       i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie w pokoju nr P6 lub P13 (w piwnicy)
w godzinach  od 8.00 do 15.00.


Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ich nabór trwa od lipca br.: 

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, 
 • przez bankowość elektroniczną,  
 • portal PUE ZUS. 

Druki wniosków będą dostępne:

 • w miejscu przyjmowania wniosków,
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl
  (zakładka DRUKI).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 615-69-84.
                                                                                                                                              
                                                                                                         Dyrektor GOPS w Przemęcie
                                                                                                                /-/ Barbara Ścigała

Ikonka symbolizująca artykuł

NIE MARNUJEMY - RATUJEMY

2022-07-05

Załączniki:

 1. "paczka żywnościowa" (plik pdf 2300KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii

2022-06-15

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług fizjoterapii w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 576KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik docx 15KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik docx 13KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik pdf 575KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 253KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ANULOWANO ZAPYTANIE OFERTOWE Z UWAGI NA BŁĘDNE ZAŁĄCZNIKI

2022-06-09

W dniu 15.06.2022r. anulowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii z dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe - usługa fizjoterapii

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Oferta (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej

2022-06-09

Przedmiot zamówienia stanowi poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej:

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów,  średnio 20 godzin w miesiącu,  łącznie 120 godzin przez okres 6 miesięcy. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej realizacji godzin.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 347KB)
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (plik pdf 217KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy"

2022-06-03
 1. Zamawiający: Gmina Przemęt / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, NIP: 923-16-51-446                                     

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy.

Usługa cateringu obejmuje przygotowanie i dostarczanie jednego posiłku tj. obiadu dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków.

 1. Realizacja usługi obejmuje jeden posiłek dziennie (obiad) w formie:

mięso (bez kości)/ryba o gramaturze nie mniejszej niż 150g, dodatek warzywny (surówka, warzywa gotowane) o gramaturze nie mniejszej niż 100g, makaron/kasza/ryż/ziemniaki o gramaturze nie mniejszej niż 200g lub obiad półmięsny (pierogi, krokiety, łazanki lub podobne) o gramaturze nie mniejszej niż 400g lub obiad bezmięsny (naleśniki, placki ziemniaczane, knedle, kopytka, itp.) o gramaturze nie mniejszej niż 400g, kompot o gramaturze nie mniejszej niż 250 ml.

 1. Wykonawca zapewni trzy razy w tygodniu obiad mięsny i dwa razy w tygodniu obiad jarski lub półmięsny.
 2. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, itp.
 4. Usługa świadczona będzie w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19  (woj.  wielkopolskie, Gmina Przemęt) przez pięć dni w tygodniu, w dni powszednie (20 dni średnio/miesiąc), dla grupy śr. 20 osób, łącznie szacunkowo 2540 osobodni. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych posiłków.
 5. Zamawiający dopuszcza konieczność zapewnienie odrębnych posiłków dla osób uczulonych na poszczególne produkty żywieniowe bądź wymagających odpowiedniej diety, tj. diety cukrzycowej, bezmlecznej, lekkostrawnej. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje w tym zakresie na min. 1 dzień roboczy przed terminem realizacji zamówienia.
 6. Dla wszystkich diet ustala się dzienną normę kaloryczności w ilości ok. 1000 kcal,
  z dopuszczalnym odchyleniem (+/-) 5%.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników  Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres minimum 5 dni (dopuszczalne jadłospisy miesięczne) i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jadłospis będzie dostarczany w wersji papierowej lub elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed okresem jego obowiązywania.
 9. Wykonawca zapewni dowóz środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne o ustalonej godzinie we wskazane miejsce – zgodnie z ustalonym harmonogramem, koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w ofertę cenową.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania
  i przygotowywania artykułów spożywczych na podstawie  ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.).
 11. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Płatność za usługę nastąpi zgodnie z rachunkiem/fakturą wystawianą raz w miesiącu wg wzoru: liczba rzeczywiście dostarczonych obiadów x stawka, podatek VAT.  Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub poprzez pocztę mailową w postaci dokumentu będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta pierwotnie sporządzona w postaci papierowej opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcona do postaci elektronicznej) w formie zaszyfrowanego pliku na adres: gops@zw.pl w terminie do dnia 14.06.2022 do godz.14.00 z dopiskiem:

”Oferta na świadczenie usługi cateringu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Ścigała – numer telefonu: 65 615 69 80.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego formularza.
 3. Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji oferty:

cena  – C - 90 %,

spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – S - 10 %.

 1. W ramach kryterium „cena”

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto za całość zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego poniżej.

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość  punktów wynikającą z działania: 

                                                                    Cena najtańszej oferty [PLN]

                                                C = -------------------------------------------   x 90

                                                             Cena badanej oferty [PLN]

           gdzie:

C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium "cena"

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena" – 90 pkt (waga kryterium – 90%).

2) W ramach kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”, Zamawiający będzie oceniał ofertę tzn. czy Wykonawca zatrudnia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawyz dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub zadeklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Wykonawca, który spełni kryterium: „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” otrzyma 10 punktów (waga kryterium – 10%).

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia stanowiącego złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

3)  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego  wzoru:

                                       L = C + S

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”

S – punkty uzyskane w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta (albo oferta dodatkowa) uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (załącznik nr 2),
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),
 4. oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 3),
 5. klauzula informacyjna (załącznik nr 4),
 6. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5),
 7. projekt umowy (załącznik nr 6).

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 227KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 42KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (plik doc 28KB)
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (plik doc 30KB)
 5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (art. 13 lub art. 14 RODO) (plik doc 24KB)
 7. Załącznik nr 6 Projekt umowy (plik docx 26KB)
 8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DOTACJA SENIOR+

2022-05-30
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

GMINA PRZEMĘT OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W FORMIE DOTACJI CELOWEJ  W WYSOKOŚCI 77.760,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 , edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość zadania: 544.004,72 zł., w tym:

- dotacja z budżetu państwa: 77.760,00 zł,

- środki własne gminy wyniosą: 230.728,14,

- środki z innych źródeł publicznych przyznanych przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego: 235.516,58 zł.
 

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!! PRACA!!!

2022-05-25

 

!! UWAGA !! PRACA !!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej, niepełnosprawnej.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Kaszczor – Mochy – Solec Nowy, w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych.

Wymagania:

1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

3. zrównoważenie emocjonalne,

4. sumienność, cierpliwość, obowiązkowość,

5. odporność na trudne sytuacje i stres,

6. własny samochód.

 

Zakres wykonywanych czynności:

1. pomoc przy jedzeniu i piciu,

2. pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno – higienicznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 615 69 80, 663 994 367

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

2022-05-24

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK (Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dot. Ofiar Handlu Ludźmi).

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań sie ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane  na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

Załączniki:

 1. Ulotka 1 (plik pdf 21579KB)
 2. Ulotka 2 (plik pdf 23745KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2022-05-23

Wójt Gminy Przemęt w związku z art. 9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2021r.,poz.1249) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. (plik pdf 297KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2022-04-14
Życzenia AD 2022
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO